Skogsfastighet

Skogsmark i Hulla, Österåker – 19,1 ha

Högstbjudande

1 450 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 9 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand med visad hänsyn till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,1 ha
Skogsmark
17,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Berg/hällmark
1,0 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
2 038 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VINGÅKER HULLA 2:6, del av

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt 19,1 ha fördelat på fyra skiften och med ett virkesförråd om ca 2 000 m³ sk. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 17,1 ha och medelboniteten är beräknad till 7 m³ sk per ha. På ett av skiftena finns en enklare stuga.

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Läs mer under fastighetsbildning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

Enkel stuga uppförd i en trästomme på plintar under tak av plåt. Anslutning till el, vatten och avlopp saknas.

Skogsuppgifter

Skogen inventerades av Erik Hansson, LRF Konsult, i september 2018. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken 17,1 ha med ett virkesförråd om ca 2 000 m³ sk varav ca 1 180 m³ sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2). Medelboniteten är beräknad till 7 m³ sk per ha och virkesförrådet domineras av tall och därefter ungefär lika stora delar av gran och löv. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Markerna erbjuder goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. Jakträtten är upplåten (gemensamt hela byn) genom ett treårigt avtal där fastighetsägaren har rätt att ingå i jaktlaget. Nuvvarande avtalsperiod påbörjades den 1 juli 2016.

Fiske

Säljarna önskar att kvarhålla fastighetens del i fiskesamfällighet samt båtplats.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Oppunda Häradsallmänning

Med försäljningen följer 0,16666 mantal i Oppunda Häradsallmänningen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Vägbeskrivning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 083 750 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter