Skogsfastighet

Skogsmark i Uddevalla

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 21 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,5 ha
Skogsmark
19,9 ha
Skogsimpediment
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
4 317 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UDDEVALLA TUREBORG 1:133 & KAPELLE 1:9

Om fastigheten

Skogsmark mellan Kapelle och Tureborg är till salu! Fastigheterna omfattar totalt 21 ha varav 20 ha utgör produktiv skogsmark. Virkesförråd om 4 300 m³sk. Jakträtt från tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen för Tureborg 1:133 är upprättad av Skogssällskapet. Under hösten -19 gjordes en skogsbeskrivning av Kapelle 1:9 av Skogsmästare Anders Skogsberg, LRF Konsult. Dessa två planer har lagts ihop till en helhet och planen som biläggs detta prospekt innefattar båda fastigheterna.

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheterna totalt 21,5 ha varav 19,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet beräknas vara ca 4 300 m³sk varav ca 1 100 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Den produktiva skogsmarken är barrdominerad med 38% gran, 27% tall och 35% löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk/ha/år. För mer information om skogen, se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Egen småviltsjakt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Vägarna fram till fastighetsgräns är oreglerad och går över flera fastigheter. Oreglerade vägar är inte ovanligt men som ny ägare av fastigheten bör man föra ett samtal med grannarna om att reglera vägen framåt. Lämpligt vore att skapa en gemensamhetsanläggning via Lantmäteriförrättning men det finns även andra lösningar. En lantmäteriförrättning innebär en kostnad men säkerställer rätt till väg i framtiden samt har möjligheten att reglera drift och underhåll för den samma. Detta bör man därför ta höjd för i sin budget och ha i åtanke vid en ev budgivning.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheterna berörs av översiktsplan för Uddevalla tätort. Området är enligt planen "Inte avsett för ny sammanhållen bebyggelse / krav på detaljplan för nybebyggelse". Fastigheten Tureborg 1:133 gränsar till detaljplanlagd mark i väster gällande stadsdelen Kapelle. För mer information om detta se Uddevalla kommuns hemsida.

Det finns inga bygglov, förhandsbesked eller liknande på fastigheterna. Området till salu säljs som ren skogsmark.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade forn- eller kulturlämningar på Tureborg 1:133. Rester av stenåldersboplatser. För mer infomration se Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök.

Taxeringsvärden

Fastigheten Tureborg 1:133 är samtaxerade med flertalet andra fastigheter. Taxeringsuppgifterna som presenteras i detta dokument är summan för hela registerenheten (samtliga fastigheter i sammanföringen). Kapelle 1:9 är taxerad industrienhet (gatu- och parkmark) och har ett taxeringsvärde om 0 kr.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda och skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter