Skogsfastighet

Skogsskifte i Hallviken

Försäljningssätt

Anbud senast tor 24 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
185,9 ha
Skogsmark
140,3 ha
Skogsimpediment
41,5 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
2,8 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Strömsund Hallviken 20:1, del av

Om fastigheten

Skogsskifte i Hallviken, ca 17 km söder om Strömsund.
Areal om ca 185 ha varav 140 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 16 000 m³sk varav 7 200 m³sk är S1 och S2 skog.
Ett sammanhängande skifte med relativt gott vägnät.
Enklare timrad jaktstuga med mindre förråd till.
Jakten upplåten i 5 år därefter jakt inom VVO som i dagsläget jagar inom ca 1 350 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

Det finns en mindre timrad stuga med plåttak på fastigheten.
Stugan värms via en vedspis och har två sängplatser.
Area om ca 15 kvm.

Det finns även ett förråd i aluminium om ca 5 kvm som står vid stugan.
Utedass i plywood.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 140,3 ha med ett virkesförråd om 16 016 m³sk varav 7 252 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 4,5 ha.
Markberedningen kommer att utföras av Rödins Trä och bekostas av säljaren.

Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Hallviken 8:41 ingår i Hallvikens västra viltvårdsområde med en areal om 3 514 ha. Viltvårdsområdet är uppdelat i 2 jaktlag, varav denna fastighet ingår i lag A.
Lag A jagar idag inom ca 1 350 ha.

Säljaren avser att behålla jakträtten på fastigheten under en tid om 5 år från försäljningstillfället, avtal för detta kommer att upprättas i samband med kontraktsskrivning.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer fastigheten.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten. Inga övriga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten (Källa:SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelse

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Körskador

Enligt säljaren finns en del körskador i avdelningarna 103 och 106 (se skogsbruksplanen). Ersättning för detta är utbetalt till säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Hallviken 20:1. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Hallviken 20:1 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Vindskydd

Det finns ett vindskydd med tillhörande grillplats direkt efter infarten på fastigheten innan järnvägen. Det ägs av jaktlaget, muntlig överenskommelse, inget skriftligt avtal för detta finns.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter