Skogsfastighet

Skogsskifte i Karbäcken

Försäljningssätt

Anbud senast fre 21 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
76,0 ha
Skogsmark
61,3 ha
Myr/kärr/mosse
13,8 ha
Inägomark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
2 411 m3sk
Boyta
134 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND KARBÄCKEN 1:9

Om fastigheten

Skogsskifte i Karbäcken, ca 35 km nordväst om Hoting, ca 85 km norr om Strömsund.
Areal om 76 ha varav 61 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 400 m³sk varav 380 m³sk är S1 skog.
Dominerande delen av virkesförrådet ligger på skog i de yngre åldersklasserna vilket gör att fastigheten bör ses som en god investering för framtiden.
Fastigheten har ett relativt väl utbyggt vägnät som ger en god tillgänglighet.
Jakt i vvo om 2 800 ha.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-06-21

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 61,3 ha med ett virkesförråd om 2 411 m³sk varav 381 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten Strömsund Karbäcken 1:9 ingår i Brattbäcken Karlbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha. Älgjakten är indelad i 2 jaktlag där denna fastighet jagar älg inom 2 800 ha. Småvilt får jagas på hela området.
Det är ca 20-25 st i jaktlaget, tilldelningen 2018 var 5 vuxna älgar och 3 kalvar.

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2020.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten, dock finns sumpskogar på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Strömsunds län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter