Lantbruk

Skogsskifte med bra vägnät

Försäljningssätt

Anbud senast fre 29 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
225,4 ha
Skogsmark
214,2 ha
Myr/kärr/mosse
6,7 ha
Väg och kraftledning
4,5 ha
Virkesförråd
26 200 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅNGE ÖSTERHÅNGSTA 15:6, del av

Adress

Österhångsta

Om fastigheten

Ett rejält och sammanhängande skogsskifte med en total areal om 225,4 ha, söder om Ljungaverk. Försäljning gäller del av fastighet, området kan bilda egen fastighet.

Produktiv skogsmark om 214,2 ha med ett virkesförråd om 26 200 m³sk. Medelbonitet på 4,9 m³sk per ha.

Grandominerat skifte med välutbyggt vägnät. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då en tydlig tyngdpunkt av arealen är på äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en förenklad skogsbruksplan upprättad hösten 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 214,2 ha med ett virkesförråd om 26 200 m³sk, varav 2 200 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 4,9 m³sk per ha. Medeltal om 123 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 12 % tall, 68 % gran och 20 % löv. Relativt ojämn åldersfördelning med förskjutning mot yngre skog, ca 33 % av arealen är under 20 år.
Skogsmarken är till stor del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då en tydlig tyngdpunkt av arealen är på yngre gallringsskogar.

På fastigheten är avdelningar, totalt 11,4 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och avdelningar, totalt 6,3 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 8,2 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om 0,6 ha och plantering om 1,9 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 10,8 ha, föreslagna för röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt är fri för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt medföljer inte.

Naturvärden

På fastigheten finns det 2 naturvårdsavtal, avdelning 15 om 6,3 ha och avdelning 26 om 7,8 ha. Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som tecknas mellan markägare och staten. Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av ett naturvårdsavtal.

Vid kontrolltillfället fanns flertalet sumpskogar registrerade. Inga nyckelbiotoper fanns registrerade på den delen av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Del av fastighet säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har 2 3331/4800 mantal samt del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som bl a avser vägar m m, och belastas av och har förmån till rättigheter för utfart, ledningar m m. Endast de rättigheter, inskrivningar, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter