Lantbruk

Skogsskifte med sjö, 34 ha

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 21 apr

Visning

  • Spekulanter välkomnas att besiktiga fastigheten på egen hand med visad hänsyn till växtlighet och pågående jakt.

    Använd gärna vår interaktiva gårdskarta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via fastighetsannonsen på vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta".

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,5 ha
Skogsmark
30,3 ha
Myr/kärr/mosse
4,1 ha
Vatten
1,1 ha
Virkesförråd
7 700 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

FLEN MELLÖSA-VIK 5:1, del av

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte med en landareal om totalt 34,4 ha samt 1,1 ha vatten i form av Lilla Rösjön. Skogsmarken är mycket produktiv och har ett virkesförråd om ca 7 700 m³sk samt en beräknad bonitet om 9,8 m³sk per ha. Fastigheten ligger ca fyra km nordväst om Mellösa i Flens kommun.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 30,3 ha och håller ett virkesförråd om totalt ca 7 700 m³ sk, vilket motsvarar ca 255 m³ sk per ha. Virkesförrådet består till ungefär lika delar av tall- och granskog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,8 m³ sk per ha och volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning uppgår till ca 3 400 m³ sk. Se skogsbilaga för mer information.

Avverkning norr om Lilla Rösjön har skett samtidigt som som angränsande fastighet i väster har utfört skogliga åtgärder. Terrängtransport västerut, över angränsande fastighet, och utnyttjande av vägnät har skett via muntlig överenskommelse.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Markerna erbjuder bra jaktmöjligheter med vilt så som hjort, vildsvin och småvilt. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter