Lantbruk

Kommande försäljning

Högstbjudande

550 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,0 ha
Skogsmark
6,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Virkesförråd
682 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OSKARSHAMN ÅBY 1:6

Om fastigheten

Skogsskifte på 7,8 ha varav 6 ha produktiv skogsmark.
Möjlighet att förvärva tillsammans med grannfastigheten och därigenom få större brukningsenhet.
Fina jaktmöjligheter då tillgången på vilt är bra i området såsom vildsvin samt hjort.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Totalt inom planperioden föreslås i grundförslaget 0,2 ha markberedning, 0,2 ha plantering samt 2,4 ha röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Arrende/nyttjanderätter

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.

Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Inägomark

Inägomarken är ej utarrenderad.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar riksantikvarieämbetets hemsida.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Oskarshamns kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult ,Kristian Isberg, Brunnsgatan 9 593 33 Västervik tillhanda senast XX-XX-XX . OBS! Märk kuvertet Åby 1:6. Använd gärna bifogad budblankett.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 279 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter