Skogsfastighet

Skogsskiften i Järvnäset

Försäljningssätt

Anbud senast mån 23 sep, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
188,1 ha
Skogsmark
176,8 ha
Skogsimpediment
8,8 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
10 373 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND JÄRVNÄSET 1:21, del av

Om fastigheten

Obebyggda skogsskiften i Järvnäset, ca 7 mil norr om Strömsund.
Areal om 188 ha varav 176 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 10 300 m³sk.
Välskötta ungskogar med en hög tillväxt. Mycket bra tillgänglighet med bra vägnät.
Sammantaget en fin tillväxtfastighet som borgar för en god investering på sikt.
Därtill ett högt rekreationsvärde med närheten till Tåsjöns vackra strand samt jakt- och fiske möjligheter i ett naturskönt område.
Jakt i vvo.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 176,8 ha med ett virkesförråd om 10 337 m³sk varav 525 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Järvnäset 1:21 ingår i Järvnäsets viltvårdsområde. Areal: 1 512 hektar.
Tilldelningen för 2017 var ca 2-3 vuxna älgar och ca 2 kalvar. 9 st medlemmar i jaktlaget.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Taxeringsvärden

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Järvnäset 1:21. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Järvnäset 1:21 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter