Skogsfastighet

Skogsskiften i Tullingsås, Strömsund

Försäljningssätt

Anbud senast ons 20 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,9 ha
Skogsmark
23,6 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 039 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TULLINGSÅS 5:67, DEL AV

Adress

Tullingsås 445 83392 Strömsund

Om fastigheten

Obebyggda mindre skogsskiften belägna i Tullingsås, Strömsund.
Areal om 26 ha varav 23 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 2 000 m³sk varav 800 m³sk är S1 och S2 skog.
Båda skiftena gränsar mot väg E45 varav det ena sträcker sig ner till Russfjärdens strand.
Jakt i viltvårdsområde med en areal om 9 100 ha.

Se flygfilm!

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 23,6 ha med ett virkesförråd om 2 039 m³sk varav 875 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Tullingsås 5:67 ingår i Tullingsås viltvårdsområde med en areal om 9 100 ha.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Taxeringsvärden

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Tullingsås 5:67. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Tullingsås 5:67 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter