Skogsfastighet

Skogsskiften Mönsterås, 130 ha

Utgångspris

12 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 25 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
130,6 ha
Skogsmark
115,5 ha
Skogsimpediment
7,3 ha
Övrigmark
7,8 ha
Virkesförråd
22 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mönsterås Tålebo 10:1, del av

Adress

Tålebo 210 38491 Blomstermåla

Om fastigheten

Tålebo
I Tålebo skogsbygd finns dessa lättillgängliga skogsskiften om cirka 130 ha.

Produktiv skogsareal om 116 ha med ett virkesförråd om cirka 22 500 m³sk
varav 14 300 m³sk är S1 – och S2 skogar.
Goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsbruk.
Bra vägnät samt goda drivningsförhållanden och brukningsmöjligheter.
Köparen tillträder jakten 2020-07-01.
Inga byggnader.

Utgångspris: 12 250 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2019-10-25.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Jan Robertsson i mars 2019.

Fastighetens skogsareal är 115,5 ha, skogsmarken kännetecknas av bra gran - och tallmark med hög tillväxt.
Medelboniteten är uppskattad till 6,5 m³sk/ha.
Virkesförrådet som är bedömt till 22 500 m³sk utgörs till stor andel av äldre skogar, S1 - och S2 bestånd, volymen är inklusive 2019 års tillväxt.
Tillväxten för 2019 är beräknad till 630 m³sk.
I ovan angiven totalvolym är 150 m³sk barkborreskadad ved frånräknat.
Volymen är avverkad under augusti månad.

Mönsterås Tålebo 10:1 är en skogsfastighet med bra vägnät samt mycket goda brukningsmöjligheter och drivningsförhållanden.
Den huvudsakliga skogstypen är välslutna barrskogsbestånd med flera avverkningsmöjligheter.
Fastighetens skogar är välskötta som planteringar, ungskogar och äldre bestånd.
Behovet av skogsvård i form av röjning är lågt.
God tillgänglighet via skogsbilvägar.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel m.m.
Jakten tillgänglig 2020-07-01.

Forn- och kulturlämningar

På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Vägar

Brukning/underhåll, användning av aktuella skogsbilvägar sker i samarbete med grannar samt genom andelar i gemensamhetsanläggningar m.m.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Bud kan läggas enligt fler alternativ:

1, Hela fastigheten.

2, Lilla skogsskiftet, avdelningarna 1 till och med 27 enligt skogskartan.
Totalareal 38 ha varav produktiv skogsmark 34 ha. Virkesvolym 6 700 m³sk.

3, Stora skogsskiftet, avdelningarna 28 till och med 73 enligt skogskartan.
Totalareal 93 ha varav produktiv skogsmark 82 ha. Virkesvolym 15 800 m³sk.

Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer fastigheten i försäljningen.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter