Skogsfastighet

Stor skogsfastighet i Älvsbyn

Försäljningssätt

Anbud senast ons 4 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
242,7 ha
Skogsmark
226,7 ha
Myr/kärr/mosse
6,8 ha
Berg/hällmark
1,5 ha
Åkermark
5,9 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
31 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLVSBYN ÖVRE TVÄRÅSEL 11:2

Adress

Övre Tväråsel 11:2 Älvsbyn

Om fastigheten

Nu säljs fastigheterna Älvsbyn Övre Tväråsel 11:2 och Nedre Tvärån 1:24. Fastigheterna har en sammanlagd areal om ca 227 hektar produktiv skogsmark och ett virkesförråd om ca 31 700m³sk. Boniteten uppgår till 3,3m³sk/ha/år. Jakträttigheter i två olika jaktlag.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna 2015 och sedan räknats upp till 2019 med hjälp av PCskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 227 ha med ett virkesförråd om totalt 31 700 m³sk varav ca 19 000 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Älvsbyn kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Jakt

Jakträttigheter i två jaktlag medföljer fastigheten.

Tväråselets älgjaktsområde:

Nystrand/Kisträsk älgjaktsområde:

Vägförening

Andelstal i Kvällsbergets och Snårbergets vägförening:
- Kvällsbergsvägen 5,36 %
- Snårbergsvägen 21,0 %.

Mantal

Övre Tväråsel 11/256

Kisträsk 37/640

Forn- och kulturlämningar

I Skogsbruksplanen finns följande kultur-/fornlämningar upptagna:
Skifte 1
Avd 7 Trolig fornlämning, Härd.
Avd 14 Ev. fornlämning Kokgrop/jordugn.
Avd 16 Kulturlämning Tjärdal.

Dessa är ej registrerade hos skogsstyrelsen.

Naturvärden

På fastigheten finns naturvärdesobjekt registrerat hos SKS som berör avdelning nr 20 i skogsbruksplanen. Detta innebär att SKS önskar att man tar kontakt med myndigheten i god tid före eventuell avverkning inom markerat område. (Källa: Skogsstyrelsen)

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter