Skogsfastighet

Större skogsfastighet i Laiksjö, Dorotea

Försäljningssätt

Anbud senast ons 19 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
427,1 ha
Skogsmark
298,2 ha
Myr/kärr/mosse
115,6 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Inägomark
8,5 ha
Väg och kraftledning
4,0 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
29 075 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Dorotea Laiksjö 9:1

Om fastigheten

Obebyggd större skogsfastighet belägen i Dorotea. Fastigheten är fördelad på tre större skiften varav två av dem ligger i Dorotea och det tredje ligger i Laiksjö, samt tre mindre skiften.
Total areal om 427 ha varav 298 ha produktiv skogsmark. Bra åldersklassfördelning med skog i alla åldersklasser. Mycket goda föryngringar. Virkesförråd om 29 000 m³sk, varav
ca 7 100 m³sk är S1- och S2-skog. Bra vägnät. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter då den idag ingår i 2 olika jaktlag om 1 800 ha samt 9 500 ha.

Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning både kunna ses som god investering, samt goda rekreationsmöjligheter i form av jakt och fiske i vacker miljö.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-06-17

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 298,2 ha med ett virkesförråd om 29 075 m³sk varav 7 171 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Laiksjö älgskötselområde.
Laiksjö 9:1 är upppdelad i två olika jaktlag.

Jaktlag 1 (västra skiftena) jagar på en areal om ca
1 800 ha.
De är 10 st medlemmar i jaktlaget.
Tilldelningen under 2018 var 3 vuxna och 3 kalvar.

Jaktlag 2 (östra skiftet) jagar på en areal om 9 500 ha.
De är 28 st medlemmar i jaktlaget.
Tilldelningen under 2018 var 11 vuxna och 11 kalvar.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen per den 1/7 2020.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten, dock finns sumpskogar på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Doroteas kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 792 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter