Skogsfastighet

Tillväxt söder om Borlänge

Högstbjudande

300 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,3 ha
Tomtområde
11,3 ha
Virkesförråd
905 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Borlänge Västansjö 6:8, del av

Adress

Skog i Borlänge

Om fastigheten

Möjlighet till tillköp av skog genom fastighetsreglering. Tre skiften på två områden om totalt 11 ha. Jakt inom Hyttornas Älgskötselområde samt Södra Tuna vvo. Fiskerätt i FVO.

Skogsuppgifter uppdaterade med tillväxt tom 2019.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Beskrivning

Försäljningen omfattar tre skiften på två områden. Det norra skiftet ligger vid Gethällsklack nordöst om Rudtjärnen och omfattar 1,2 ha. Avdelning 1-3 i skogsbruksplanen.

De södra skiftena utgör ett område som delas av Sandviksmossen öster om stora Ulvsjön. Totalt 10,2 ha. Avdelning 4-10 i skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är uppräknad med tillväxt tom 2019. Enligt upprättad skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsarealen 10,6 ha med ett totalt virkesförråd om 905 m³sk. Skogen består till största delen av huggningsklass G1. Trädslagsfördelning; Tall = 56 %, Gran = 36%, Björk = 8%. Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Inom fem år bör 0,6 ha röjas och 0,6 ha gallras. Inom 5-10 år bör 8,1 ha gallras.

Fastighetsgränser

Skiftenas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Det norra skiftet ligger inom Södra Tuna och Sellnäs VVO tillhörande Romme jaktlag. Kontaktperson Johan Thurin, Borlänge. https://sodratunavvo.com/
De södra skiftena ligger inom Hyttornas Älgskötselområde. Kontaktperson Samuel Ståhl, Tierp 010-464 19 83

Fiske

Fiskerätt för det norra skiftet i Borlänge Centrala FVO med möjlighet till kräftfiske. https://www.fiskekort.se/borlangecentrala/info-regler-fiskerattsagare/

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningarna Borlänge Nisstäkt GA:1 & GA:2 som förvaltas av Nisstäkts samfällighetsförening, ordförande Ingemar Andersson Borlänge. 0243-745 41. Eventuella andelar fördelas av förrättningslantmätaren.

Vägen söder över från Grängshammar ingår i vägsamfällighet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på objektet.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Tillträde

Sker enligt överenskommelse dock ej tidigare än att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter