Skogsfastighet

Tillväxtfastighet 116 ha Guttamåla

Pris 11,2 miljoner kr eller bud

11 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Virkesförråd
11 350 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA NORRA BOASJÖ 1:20

Om fastigheten

Byggnadsfri barrskogsdominerad tillväxtfastighet på 116 ha strax norr om Tving. Fastigheten ligger fördelad i tre skiften med en total areal om ca 113 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 11 350 m³sk, varav större andelen utgörs av granskog på delvis svagt sluttande terräng med rörligt markvatten. Inom fastigheten finns ett bra vägsystem, vilken ger korta drivningsförhållande.

Pris 11,2 miljoner kr eller bud.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober år 2016 av Ebert Martinsson på Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 113 ha med ett virkesförråd om ca 11 350 m³sk, inkl. år 2019 års tillväxt. Skogsmarken utgörs av till mesta dels av tillväxande barrskog i bl.a. tillväxt åldrarna 25-45 år samt yngre skog i olika åldrar. Bestånden är välslutna och marken har en bonitet på 8,7 m³sk/ha/år. Marken är delvis sluttande med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är bra och korta.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Efter att skogsbruksplanen upprättades har gallring skett i vissa avdelningarna 224, 227, 228, 232, 233, 245, 249, 250, 267, 271, 272, 292 var på ett uttag skett med ca 30 % av volymen i dessa bestånden. Uttagen volym i gallringen är frånräknad från totalvolymen till ett nettovirkesförråd av 11 350 m³sk.
Skogsbruksplanen är alltså tillväxtuppräknad fram t.o.m. år 2019 års tillväxt och justerad för avverkningar under perioden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till annan person fram t.o.m. 1 juli år 2038.
Kontakta ansvarig mäklare för mer info.

Arrende/nyttjanderätter

Inom fastigheten finns även en Telefonimast, vilken följer fastigheten med en årlig arrendeintäkt.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns spår av kulturlämningar. Se mer info via Riksantikvarieämbetet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter