Skogsfastighet

Tillväxtfastighet 24 ha Skallavrak

Pris 2,3 miljoner kr eller bud

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 3 okt, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,0 ha
Tomtområde
23,0 ha
Virkesförråd
2 796 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RONNEBY SKALLAVRAK 1:6

Om fastigheten

Byggnadsfri skogsfastighet i ett samlat skifte på ca 24 ha med god tillgänglighet med vägar. Skogsmarken uppgår till ca 21,1 ha och utgörs delvis av äldre skog och yngre tillväxande skog av barr och löv. Virkesförrådet uppgår till ca 2 800 m³sk och boniteten ligger på 8,2 m³sk/ha/år.
Fastigheten erbjuder möjligheter för den skog, jakt och fiskeintresserade brukaren att förvärva en mindre skogsegendom.
Fastigheten har även del i kräftfiske i Ronnebyån.

Pris 2 300 000 kr eller bud

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 21,1 ha med ett virkesförråd om 2 796 m³sk efter tillväxtuppräkning för år 2019. Skogsmarken utgörs delvis av äldre avverkningsmogen skog samt yngre skog i olika tillväxt åldrar av löv och barrskog. Marken har en beräknad bonitet på 8,2 m³sk/ha/år och en god tillgänglighet med korta avstånd till bra vägar.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken inom fastigheten uppgår till ca 1,1 ha och utgörs av åkermark med normala produktionsförhållande och arrondering för orten.
Stödrätter följer marken till ovan angiven areal.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i fiske i Ronnebyån med dess insjöfiske och kräftfiske på signalkräfta.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd kan komma att krävas av privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter