Skogsfastighet

Tillväxtfastighet-Anten/Kvarnabo-39 ha

Prisidé

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 1 Nov, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,9 ha
Tomtområde
37,9 ha
Virkesförråd
7 511 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALINGSÅS BORÅSEN 1:11

Adress

Alingsås Boråsen 1:11

Om fastigheten

Pensionsförsäkring! Skogsfastighet med en nuvarande årlig löpande tillväxt om ca 8,6 m3sk/ha. Fastigheten har en stor andel gallringsskog som tillsammans med boniteten är spännande ur ett tillväxtperspektiv rent ekonomiskt och för produktion av träfiber. Virkesförråd om 7 511 m3sk med en produktiv skogsareal om ca 35 ha. I väntan på att skogen skall kunna realiseras kan man framförallt jaga vildsvin och hjort på viltrika marker!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Fastigheten är registrerad i Risvedens älgskötselsområde. Älgjakt bedrivs gemensamt med grannfastigheter på en areal om ca 175 ha. Jakten övertas av köparen tidigast 2020-07-01.

Visning

Fastigheten ingår/delägare i Antens fiskevårdsförening.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en upprättad skogsbruksplan genom fältbesök under sommaren 2018. Planläggare Derome Skog, Johan Rowell . Skogsbruksplanen har genom PC-skog tillväxtberäknats/framskrivits med ett år till 2019.

Den produktiva skogsarealen uppgår till ca 35 ha med ett bedömt virkesförråd om 7511 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 212 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till 8,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten är bedömd till 269 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 25 % tall, 51% gran och 24% löv. Skogsmarken är fördelad på flera områden och fastigheten domineras av gallringsskog med utmärkt volym tillväxt. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 2 306 m³sk, varav slutavverkning 481 m³sk och gallring 1 825 m³sk. ​​

Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Områdesbeskrivning

Risveden är ett vidsträckt skogsområde med stora natur- och kulturhistoriska värden. Området är gammal kronoallmänning beläget mellan Göta älvdalen i väster och sjöarna Mjörn och Anten i öster. Risveden är omkring 20 000 hektar stort och det är Västsveriges största sammanhängande skogsområde. Området är populärt med sin tillgänglighet och möjligheterna inom friluftslivet samt för naturvärdena som erbjuds.

Risveden har ett rikt djurliv och det finns gott om klövvilt och vildsvin framförallt kring godsen Livered och Koberg. Fågellivet är rikt med skogshöns, hackspettar och rovfåglar, däribland kungsörn och berguv. Bävern har återinvandrat och är att se i flera av vattendragen. Historiskt har Risveden huserat både björn och varg och den sist kända björnen nedlades 1851. Noterbart är också att gamla skogvaktaren Carl All på Gräfsnäs anger i sin jakt dagbok mellan 1867 och 1873 att han nedlade 116 tjädrar, 51 orrar och 167 järpar.
.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 215 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter