Skogsfastighet

Tillväxtfastighet i Edsvära

Högsta bud

2 450 000 kr

Högstbjudande: 1 800 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,5 ha
Skogsmark
21,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
2 523 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av VARA EDSVÄRA 15:2

Adress

Edsvära 535 93 Kvänum

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt 22,5 ha fördelat på tre skiften med lättillgängliga vägar. Ett fint skogsbestånd på tillväxt där 16,4 ha återfinns i huggningsklassen G1 som har hög bonitet om 9 m³sk/ha och år.
Det bedömda virkesförrådet uppgår till 2 523 m³sk.
Fastigheten är obebyggd och belägen i Edsvära mellan Vara och Falköping. Skogsbilvägen vid de södra skiftena har anslutning till väg 47.
Försäljningen avser del av fastighet, läs mer under fastighetsbildning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 21,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 523 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 116 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 9 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 157 m³sk/år.
Trädslagsfördelningen har angetts till 81% gran och 19% löv.
Skogen återfinns lättillgängligt nära vägar.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 656 m³sk och utgörs av gallringsvirke då majoriteten av skogen återfinns i huggningklass G1.​
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av Skogskonsult Sten Nilsson. Skogsmarken är fördelad på tre skiften, se vidare bifogad skogsbruksplan.
Skogsuppskattningen är upprättad med gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Skogsvård

En återväxtkontroll behöver göras i​ avdelning 1 och 12. Avdelning 10 är i behov av hjälpplantering.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2020-06-30 och övergår därefter till köparen. Fastigheten ingår i Lidans älgskötselområde och Södra Skaraborgs kronhjortsskötselområde.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgiften i tabellen är hämtad från skogsbruksplanen.
Areal enligt fastighetskartan är för område 3 = 3,03 ha, område 2 = 8,2 ha och område 6 = 10,97 ha.
Enligt taxeringen uppgår skogsmarken till 19 ha och skogsimpediment till 1 ha.
Den slutliga arealen kommer att fastställas i den efterföljande lantmäteriförrättningen.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda.

OBS! Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Vara Edsvära 15:2 och utgörs av c:a 22 ha skogsmark, se bifogad kartskiss.
Området kan bilda egen fastighet eller fastighetsregleras till, av köparen redan ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen på tillträdesdagen alternativt vid fastighetsreglering, då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter