Skogsfastighet

Tillväxtfastighet i ett skifte!

Prisidé

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 maj

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,5 ha
Skogsmark
21,9 ha
Myr/kärr/mosse
2,0 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
2 787 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av VÄRNAMO EARYD 1:6

Adress

Del av Earyds gård 1 33196 Värnamo

Om fastigheten

I Fryele församling, utmed riksväg 127 mellan Värnamo och Vrigstad, ligger fastigheten Earyd 1:6. Området som är till salu utgörs av ett skifte med bördig skogsmark med övervägande del granskog . Areal om ca 25 ha fördelat till 21,9 ha produktiv skogsmark, 2 ha mosse, och 0,5 ha väg med ett totalt virkesförråd om cirka 2878 m³sk. Jakträtten på fastigheten är fri för köparen från tillträdesdagen. Försäljningen avser del av fastighet och säljs endast genom fastighetsreglering.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För objektet finns en skogsbruksplan upprättad av Sven-Eric Dahlson på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen är arealen produktiv skogsmark 21,9 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 2 787 m³sk. Detta ger ett medeltal om 131 m³sk per ha. Medelboniteten är bedömd till 7,6 m³sk per ha och år. Trädslagsblandningen är gran 59% , tall 29% och löv 12%. Avverkningsförslaget under planperioden är 972 m³sk och utgörs av gallring. För mer info om skogen se bifogad skogsbruksplan eller kontakta ansvarig mäklare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensam älgjakt i Fryele bys jaktlag.

Försäljningssätt

Försäljningen avser del av fastighet och skall ske genom fastighetsreglering till lantbruksfastighet i området.

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet. (friskrivningsklausul) Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Kostnader för fastighetsreglering skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av avtal om fastighetsreglering skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen vid lagakraftvunnet beslut om fastighetsreglering. Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Försäljningen avser del av fastighet

Försäljningen avser del av fastighet. Området köps genom fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.
Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Areal för området som utbjuds till försäljning är enligt skogsbruksplan ca 24,5 ha. Areal enligt Lantmäteriet finns endast för hela fastigheten och ej för del av område som utbjuds till försäljning. Därför kan uppgift om areal från Lantmäteriet ej lämnas på denna del, en köpare vet om att det är vanligt förekommande att arealerna kan skilja sig något åt.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Tillträde

Tillträde till fastigheten sker enligt överenskommelse efter det att fastighetsreglering beslutats och vunnit laga kraft.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Taxeringsvärden

I nuläget är fastigheten taxerad till taxeringskod 120, dvs bebyggd lantbruksfastighet. Försäljningen gäller del av fastighet och har inte åsatts ett eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Markområdet säljs utan inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter