Skogsfastighet

Tillväxtfastighet i Högarna Häggenås

Försäljningssätt

Anbud senast fre 7 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,3 ha
Skogsmark
74,1 ha
Myr/kärr/mosse
5,4 ha
Inägomark
2,8 ha
Virkesförråd
9 600 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND HÖGARNA 2:13

Om fastigheten

Växtliga och granskogsdominerade skogsskiften i Högarna ca 5 mil NO om Östersund, Östersunds kommun. Totalareal 82 ha varav 74 ha produktiv skogsmark med en för området hög bonitet om 5,1 m³sk/ha. Skog i de flesta åldersklasser och ett virkesförråd om 9 600 m³sk varav ca 3 900 m³sk slutavverkningsskog. Fastigheten har en god fördelning mellan åldersklasserna där den äldre skogen kan ge direktavkastning och den yngre växande skogen bidrar årligen med löpande tillväxt. Ingår i Högarna viltvårdsområde om 2 500 ha och med trevliga jaktmarker och god vilttillgång.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2016 och framräknad 2018 av Fredrik Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 74,1 ha med ett virkesförråd om 9 600 m³sk varav 3 961 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Östersund Högarna 2:13 ingår i Högarnas viltvårdsområde med en areal om 2 486 ha.
Viltvårdsområdet ingår i Öråns älgskötselområde med en areal om 38 578 ha.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- eller kulturlämningar i from av en äldre husgrund registrerad på fastigheten (källa: SeSverige).

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Ingår i Svevägens vägsamfällighet. Ingen utdebitering av vägavgifter har skett de senaste 3 åren. Köparen övertar fastighetens andelar i befintlig väg.

Vägbeskrivning

Från Östersund kör Europaväg 45 ca 4 mil norrut till Ollsta. Sväng där höger och kör 8 km till byn Högarna. Skiftena finns då belägna strax nordväst om byn.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter