Skogsfastighet

Tillväxtskog i Björbo, byggnader i fäboden Risåsa.

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 8 aug, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Kontakta mäklare eller mäklarassistent för visning av husen.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,8 ha
Skogsmark
27,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,8 ha
Inägomark
0,1 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
4,0 ha
Virkesförråd
2 989 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GAGNEF SYRHOLEN 11:69

Adress

Risåsa 31 786 95 Dala-Floda

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 30 ha, varav produktiv skog ca 27 ha. Virkesförråd ca 2 950 m³sk. Stor andel ungskog.

Ett skogsskifte utanför Björbo, en fäbodtomt med enklare byggnader i Risåsa och en åker/tomt i Sandviken, vid Flosjön.

Jakt- och fiskemöjligheter.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats hösten 2017 och uppräknats tom 2019 år tillväxt av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 27,8 ha med ett virkesförråd om totalt 2 989 m³sk. Beräknad medelbonitet 5,7 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Byggnader

Med fint läge, i fäboden Risåsa, finns tre mindre byggnader med renoveringsbehov. Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick, ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Inägomark

I byn Sandviken, vid Flosjön, ligger en bit åker om ca 0,1 ha, som sannolikt skulle kunna bebyggas. Möjlighet till bygglov och omtaxering har inte utretts, det ligger intressenter fritt att undersöka.

Vattenskyddsområde

Det lilla skiftet, i Sandviken, ligger inom vattenskyddsområde Sandvika Dala.-Floda. Läs mer på Gagnefs kommuns hemsida om vilka föreskrifter som gäller. Se länk nedan.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av en registrerad fornlämning och en övrig kulturlämning.

RAÄ-nummer Floda 641, Område med skogsbrukslämningar, Fornlämning
RAÄ-nummer Floda 744, Område med skogsbrukslämningar, Övrig kulturhistorisk lämning
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Skogsskiftet ligger inom Älgbergets älgskötselområde samt Markens viltvårdsområde, ca 1 850 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområde. I Gagnef finns en stor variationen av fiske för både amatörer och proffs. Här finns allt från strida forsar, stora sjöar, små skogstjärnar och småsjöar med både fiske- och badmöjligheter. Artrikedomen är stor. Läs mer under länken nedan.

Fastigheten har även andel i ett antal fiskesamfälligheter.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda.
Fastigheten belastas ett avtalsrättighet gällande kraftledning och två ledningsrätter gällande opto och starkström.

Vägar

Fastigheten har del i:
Gagnef Floda Kyrkby GA:3 som förvaltas av Dala-Floda vägförening
Gagnef Syrholen GA:5 som förvaltas av Hacktjärn-Mårtsbergets samfällighetsförening
Gagnef Hagen GA:2 som förvaltas av Floda södra vägsamfällighet
Leksand Djura GA:4 som förvaltas av Leksand-Floda vägars samfällighetsförening

Årliga kostnader ca 2 900 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter