Lantbruk

Töversta Gård, Båven

Säljs via anbudsförfarande

20 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 1 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
181,9 ha
Vattenområde
10,2 ha
Tomtområde
171,7 ha
Virkesförråd
16 242 m3sk
Boyta
340 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FLEN TÖVERSTA 17:1

Adress

Töversta gård 64291 Flen

Om fastigheten

Vackert belägen gård vid sjön Båven. Representativ mangårdsbyggnad om 340 kvm. Södervänd strandlinje, sjöstuga med eldstäder, brygga och båtplats.

172 ha mark, varav 82 ha skog och 55 ha åker. Virkesförråd om 16.242 skbm. 10 ha vatten, enskilt fiske. Välhållna och rymliga ekonomibyggnader. Varierad jakt på bland annat dovhjort, rådjur, and och gås.

Endast förbokade visningar. Vänligen respektera ägarnas önskemål om avskildhet.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd cirka 1860 i två plan samt vind med reverterad fasad på en stomme av timmer under tak av tegel. Byggnaden har en i huvudsak åttadelad plan med rum i två filer per våningsplan. Genomgripande renovering utförd 1993-94.

Grunden består delvis av krypgrund, delvis av utgrävd källare med en värmeanläggning bestånde av bergvärmepump och solfångare (ca 2011). Krypgrunden är försedd med radonfläktar. Filtrerat tappvatten hämtas ur Båven. Avloppet är enskilt.

Byggnaden har en välkomnande hall, trevliga sällskapsutrymmen samt ett flertal sovrum. Se planritning.

Det finns nio eldstäder, där sju används regelbundet. Återstående två har en delad rökgång där anslutningen mellan dem bör tätas.

Byggnaden är besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Sjöstuga

Vid Båvens strand finns en sjöstuga som tidigare fungerat som smedja och brygghus. Byggnaden omfattar två rum, två eldstäder, spis, kylskåp. Ej vatten/avlopp. Invid byggnaden finns en brygga med badmöjligheter och båtplats.

Ekonomibyggnader

Tre välhållna ekonomibyggnader formar en gårdsplan i närheten av men avskild från mangårdsbyggnaden.

Basen i söder utgörs av en träbyggnad från 1892 bestående av lider med jordgolv samt skulle under tak av tegel. Byggnadsarea cirka 200 kvm.

Två större byggnader med en byggnadsarea om vardera cirka 350 kvm utgör flyglar. Dessa har fundament av huggen murad sten, gjutna betonggolv samt murade och putsade pelare under tak av plåt. Den östra flygeln har tidigare fungerat som kostall och utgör en bra utgångspunkt för konvertering till häststall. Den västra flygel omfattar verkstad, garage/maskinhall samt utrymmen för förvaring eller festlokal. Båda flyglarnas övre plan utgörs av skulle.

I åkerlandskapet står en stolplada.

Skogsuppgifter

Totalt virkesförråd uppgår till 16 242 skbm, i medeltal 199 skbm/ha. Trädslagsblandningen är tall 36%, gran 53% samt löv 11%.

Skogsvård

I skogsbruksplanen anges att avdelning 14 bör återplanteras. Planteringen är utförd. Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermarken uppgår till 54,4 ha enligt skogsbruksplanen. Åkerarealen är i huvudsak i vall, men på delar odlas KRAV-spannmål, bland annat maltkorn för bryggning av öl.

Åkermarken är utarrenderad i ett femårigt jordbruksarrende, där uppsägning ska ske senast ett år före aktuell arrendeperiods utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs arrendet med en ny femårsperiod. Nuvarande arrendeperiod löper till år 2024.

Jakt

Fastigheten ingår i Helgesta Henaredalens Älg- och Kronskötselområde.

Jakten har varit utarrenderad. Arrendet är uppsagt och jakten tillfaller ny ägare vid tillträdet. Fastigheten erbjuder en stor variation av jaktbart vilt som dovhjort, rådjur, and, gås, vildsvin och räv.

Fiske

Fiske på enskilt vatten i Båven efter kräfta, gös, gädda, abborre och annan insjöfisk.

Naturvärden

Sjön Båven utgör ett Natura 2000-område. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Här finns ett rikt djurliv med bland annat fiskljuse, storlom, häger och havsörn.

Forn- och kulturlämningar

På fastighetens nordöstra del i närheten av Gullsjön finns en fornborg. På den sydöstra delen finns två vägmärken. Det står en milstolpe från 1844 vid vägen som löper mellan mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna. I närheten finns en väghållningssten märkt "Töfversta". Riksantikvarieämbetets RÄÄ-nummer är Helgesta 34:1, Helgesta 124:1 samt Helgesta 160:1.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson. För bolag krävs alltid förvärvstillstånd. För mer information kontakta mäklaren.

Områdesbeskrivning

Töversta Gård ligger i närheten av Skebokvarn. Vid väg 57, cirka 500 meter från mangårdsbyggnaden, finns busshållplats för kollektivtrafik till och från Flen och Gnesta med flera orter. Från Flen går tåg till Stockholm, Göteborg etc. I Gnesta finns en pendeltågsstation inom Stockholms Lokaltrafik.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 540 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter