Lantbruk

Trökörna 106 ha

Utgångspris

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 4 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
106,0 ha
Skogsmark
62,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Berg/hällmark
2,5 ha
Inägomark
36,4 ha
Väg och kraftledning
2,3 ha
Övrigmark
2,6 ha
Virkesförråd
13 746 m3sk
Boyta
140 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Grästorp Karsbo 1:7, Kvarnslätt 1:7 och Tammstorp 2:3

Adress

Karsbo 2 467 93 Grästorp

Om fastigheten

Jord och skogsbruksfastighet belägen i Trökörna c:a 1 mil söder om Grästorp. Ägorna omfattar totalt 106 ha varav 33 ha åkermark, 2 ha bete och 62 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 13 746 m³sk.
Brukningscentrum ligger naturskönt i ett småbrutet landskap där byggnadsbeståndet utgörs av bostadshus, ladugård och lada mfl. ekonomibyggnader.

Försäljningen omfattar tre separata fastigheter där möjlighet finns att förvärva respektive fastighet var för sig.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1½-plans bostadshus från början av 1900-talet. Huset är uppfört med timmerstomme på krypbar torpargrund. Fasaden är av stående träpanel och fönstren består av kopplade tvåglas-fönster. Yttertaket är belagt med betongpannor.
Uppvärmning sker via vattenburet system, Nibe vedpanna med elpatron och 3 x 500 l ackumulatortankar.
Enskilt vatten från borrad vattenbrunn. Enskilt avlopp med 3-kammarbrunn utan efterföljande rening.
Fastigheten är ansluten till fiber via Nossebro Energi.

Enligt enklare mätning uppgår boarean till c:a 140 m². Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till ca 111 m² och biarean till 40 m².

Renoveringar
2005 gjordes en omfattande renovering av entréplan med nytt kök, badrum och ytskikt mm.
2006 installerades vedpanna och ackumulatortankar.
2014 byggdes altanen.

Planlösning
Ingång till ljus och rymlig huvudentré med klinkergolv, fönster med spröjs och en klädkammare. Till vänster når man ett sovrum och till höger nås köket som är utrustat med spis, fläkt, diskmaskin, kyl/frys och micro samt städskåp/förråd. Från köket kommer man vidare till matsalen där det står en vacker kakelugn som ej går att elda i då det saknas skorsten. Innanför matsalen finns ett all/tv-rum.
I anslutning till köket ligger vardagsingången, härifrån nås det helkaklade duschrummet samt pannrummet.

Övre plan fördelar sig över ett ouppvärmt allrum, tre sovrum och förrådsutrymmen i sidovindar mm. I ett av sovrummen är det inlagt ett nytt laminatgolv 2019, i övrigt är det standard från 1960-70-talet.

På husets västra gavel finns en altan som är uppförd i lärk.

Driftskostnad
Total driftskostnad uppgår till 19 474 SEK/år.

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning: c:a 30 m³ ved ur egen skog.
Sotning: 2 000 SEK/år. Avser fyra sotningar/år.
Hushållsel mm.: 12 000 SEK/år. Avser även uppvärmning av varmvatten på sommaren samt uppvärmning av huset en mindre del av vintern.
Renhållning: 2 013 SEK/år. Avser 190 l kärl.
Försäkring: 3 461:- SEK/år. Fullvärde Dina Försäkringar.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 2 personer i hushållet.
Därutöver tillkommer fastighetsavgift, 3 248 SEK/år samt kostnad för fiber, se vidare på http://www.nossebroenergi.se/.

Jordkällare

På fastigheten Karsbo 1:7 finns en stensatt jordkällare.

Ladugård - lada

Ladugård med vidbyggd lada uppförd i trä samt en plåtbeklädd gavel, gjuten platta och tak av aluminiumplåt.
Den gamla djurdelen i ladugården är omgjord till en isolerad snickeriverkstad om c:a 50 m². Ladan används till maskinförvaring och förrådsutrymme. En sektion i ladan är påbörjat för att isolera, det är uppreglat och en vikport är insatt.
Vidbyggt ladugården finns ett mjölkrum där vattenpump, hydrofor och tvättmaskin är placerad.

Garage/vedbod/verkstad

Äldre byggnad som inrymmer garage med plats för 1 bil, vedbod samt en verkstad om ca 30-35 m² med oljegrop. Byggnaden är uppförd med murad- samt trästomme och har tak av aluminumplåt. Golvet är gjutet förutom i vedboden.

Brygghus

Brygghuset är uppfört i trä och har plåt på taket. Byggnaden används som förråd och det finns en vidbyggd hundgård.

Äldre ladugård

På fastigheten Kvarnslätt 1:7 finns en äldre ladugård i sämre skick. Byggnaden är uppförd i trä med lertegeltak.

Åkermark

Åkermarken utgörs av totalt 33,17 ha med varierande jordart från lerjord till lättare jordar sk. svartjord. Dräneringen är äldre. Marken överlåts med 8,21 ha träda och resterande areal överlåts höstplöjd.

Betesmark

På fastigheten Karsbo 1:7 finns det 1,81 ha stödberättigad betesmark.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen inför 2020-års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Skogen är fördelad på två områden och utgörs totalt av 62 ha produktiv skogsmark samt 2,7 ha impediment. Den produktiva arealen har ett bedömt virkesförråd om 13 746 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 222 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,9 m³sk/ha och år.
Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 271 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 39% tall, 55% gran och 6% löv.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 7 205 m³sk varav 6 977 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 208 m³sk gallring.

Skogsmarken är lättillgänglig med goda drivningsförhållanden och består huvudsakligen av barrskog som har en hög andel föryngringsavverkningsbar skog med hela 11 857 m³sk inom huggningsklasserna S1 och S2.
I dagsläget är avdelning 4 drabbat av barkborreangrepp i övrigt har fastigheten klarat sig bra.
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Peter Kron.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt och vägar mm.

Damm

Bakom ladugården på Karsbo finns en damm. Grillkåtan som ligger i anslutning till dammen ingår ej i överlåtelsen.

Jakt

Säljaren förbehåller sig att ta undan jakträtten på fastigheten i 10 år. En köpare har möjlighet att ingå i Bodans jaktlag.
Fastigheterna ingår i Västra Nossans älgskötselområde samt i Västra Nossans kronhjortsskötselområde.
Området är viltrikt och erbjuder jakt på dovhjort, kronhjort, rådjur, älg och vildsvin.
Säljarens kostnadsfria nyttjanderätt upphör att gälla 2030-06-30 utan föregående uppsägning.
Jakttornen ingår ej i överlåtelsen.​

Torrläggningsföretag

Fastigheten Karsbo 1:7 har 5,953 % andel i Björkebacken m.fl. torrläggningsföretag Lillån. Ån rensades senast år 2000. ​

Rolken

Utdelningen från Häradsallmänningen Rolken uppgår totalt till c:a 3 500 - 4 500 SEK/år.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten Grästorp Kvarnslätt 1:7 finns det en begravningsplats med RAÄnr: Trökörna 46:1 (källa: SeSverige och Riksantikvarieämbetet).

Arealuppgifter

Arealerna i tabellen på sid 4 är hämtade från skogsbruksplanen.

Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår totalt till 102,8221 ha fördelat på:
Grästorp Karsbo 1:7 = 62,2659 ha.
Grästorp Kvarnslätt 1:7 = 24,3551 ha .
Grästorp Tammstorp 2:3 = 16,2011 ha.

Arealuppgift enligt taxeringen uppgår totalt till 103 ha fördelat på:
Grästorp Karsbo 1:7 = 63 ha fördelat på 20 ha åkermark, 20 ha skogsmark, 13 ha skogsimpediment, 3 ha betesmark och 7 ha övrig mark.
Grästorp Kvarnslätt 1:7 = 24 ha fördelat på 12 ha skogsmark, 11 ha åkermark och 1 ha övrig mark.
Grästorp Tammstorp 2:3 = 16 ha fördelat på 14 ha skogsmark och 2 ha åkermark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår totalt till 106,20 ha fördelat på:
Grästorp Karsbo 1:7 = 64,13 ha
Grästorp Kvarnslätt 1:7 = 25,12 ha.
Grästorp Tammstorp 2:3 = 16,95 ha.

Taxeringsvärde

Karsbo 1:7
Totalt taxeringsvärde är 3 401 000 SEK
Typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd.
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår 2017.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Småhusmark på lantbruk: 120 000 SEK
Småhusbyggnad: 313 000 SEK
Ekonomibyggnad: 138 000 SEK
Åkermark: 1 080 000 SEK
Skogsmark: 1 640 000 SEK
Skogsimpediment: 37 000 SEK

Kvarnslätt 1:7
Totalt taxeringsvärde är 1 763 000 SEK
Typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd.
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår 2017.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Ekonomibyggnad: 110 000 SEK
Åkermark: 622 000 SEK
Skogsmark: 1 031 000 SEK

Tammstorp 2:3
Totalt taxeringsvärde är 1 331 000 SEK
Typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd.
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår 2017.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Ekonomibyggnad: 110 000 SEK
Åkermark: 99 000 SEK
Skogsmark: 1 232 000 SEK

Förslag till taxeringsvärde för 2020 års fastighetstaxering
Karsbo 1:7 = 3 913 000 SEK
Kvarnslätt 1:7 = 2 006 000 SEK
Tammstorp 2:3 = 1 506 000 SEK

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat.
Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet. Förutsättning för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga fastigheter och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. ​

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 305 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter