Lantbruk

Skog utanför Borlänge

Högstbjudande

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 7 Nov

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,7 ha
Virkesförråd
8 233 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE SVEDGÅRDEN 3:1 del av

Om fastigheten

Vid Övre Milsbosjön finns nu skog till försäljning. Försäljningen gäller del av fastighet. Totalt gäller det ca 65 ha produktiv skogsmark samt ca 12 ha åker. Virkesförrådet är beräknat till ca 8 200 m³sk, där största delen är gallringsskog.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i juli 2018. Planen är därefter uppdaterad med en tillväxtsäsong i programmet PCskog. De områden som ligger i ansökan om att styckas av är bortplockade ur planen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 65,5 ha med ett virkesförråd om totalt 8233 m³sk varav ca 1 400 m³ sk är avverkningsbar.

Skogen är fördelad över flera skiften som ligger samlade kring Övre Milsbosjön. Övervägande del gallringsskog. Trädslagsfördelningen är 63% tall, 28% gran och 9% björk. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets areal, gränser eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Fastigheten ligger inom Milsbo Jaktklubb där markägare ansöker om medlemskap och då kan vara med och jaga småvilt (ca 900 ha) och älg (ca 1350 ha). Viltvårdsområde är under bildande.

Fiske

Fastigheten ligger inom Milsbosjöarnas fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt för privat/fysiska personer. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Naturvärden, Forn- och kulturminnen

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Vägar

På fastigheten finns vägar som förvaltas av Milsbo Samfällighetsförening (Milsbo GA:1).

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av flera servitut.
2081-2319 - vattenledning, gångväg samt väg.
20-1977/559 - Båtplats, gångstig, utfart.
2081-2388 - Brygga, gångväg.
2081IM-08/31986.1 - Vattenledning i sjön.

Fastigheten belastas även av en ledningsrätt (2081-88.1) för sjöledning.

I ansökan för avstyckning ligger även ansökan för servitut gällande utsikt, bryggplats, väg, vatten och el.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är under avstyckning redovisas inget taxeringsvärde.

Tillträde

Sker enligt överenskommelse, dock ej tidigare än då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter