Lantbruk

Välarronderad åkerfastighet

Högstbjudande

5 000 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,1 ha
Åkermark
24,0 ha
Betesmark
6,0 ha
Övrigmark
1,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG HÖSTENA 2:5

Om fastigheten

Fastigheten är belägen i Falkenbergs kommun, strax norr om Ljungby. Fastigheten består av tre skiften med en totalareal om 31 ha, varav 24 ha är åkermark och 4 ha betesmark. Ett mindre skifte består av en skogsdunge. Inga byggnader.
Laxfiske i Ätran

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åker- och betesmark. Sedvanlig hänsyn till grödor och naturvårdsintressen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Det finns en mindre byggnad avseende el

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat se var på fastigheten du befinner dig och fastighetens yttergränser.

Åkermark

Blockareal tre block: 18,55 ha, 3,57 ha, och 2,80 ha. Totalt 24,92 ha. Det största ingår i skogsundantag när det gäller ekologiska fokusarealer.

Gårdsnamnet Lerdala har kanske sitt ursprung i att marken till största delen består av jordarten lera, delar av det norra skiftet består av postglacial finsand och isälvssediment. Se även bifogad jordartskarta.

Betesmark

Blockareal sex block: 2,74 ha, 0,95 ha, 0,60 ha, 0,34 ha, 0,31 ha och 0,24 ha. Totalt 5,18 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Höstsådd utförd 2018. Marken är tillgänglig efter skörd 2019 eller efter överenskommelse.

Stödrätter

Stödrätterna som tillhör fastigheten har nummer:
02653608-02653631 = 24 ha. Värde 122,48 euro/rätt.
02653641-02653645 = 5 ha. Värde 113,41 euro/rätt.
02653646 = 0,73 ha. Värde 82,34 euro/rätt.

Stödrätterna för 29,73 ha kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen

Jakt

Jakten är utlånad till granne utan krav på vederlag. Inget avtal finns.

Fastigheten är oregistrerad för älgjakt. Dock gränsar fastigheten i väster till Centra Halländska Älgskötselområde.
Älgjakt på oregistrerad mark får ske i 3 dagar från och med älgjaktens start (andra måndagen i oktober), obegränsat med kalv får skjutas under denna period. Dock bör man som jägare stämma av dagar och fällavgift med Länsstyrelsen, kontaktperson Maria Persson, 010-224 33 30.

Vid intresse för att ansluta fastigheten till angränsande Älgskötselområde inför kommande jaktår, skall kontakt tas med ansvarig på älgskötselområdet senast december året innan anslutning kan ske.

Småviltsjakt får ske inom ordinarie jakttider.

Fiske

Fastighetens 1/4 mantal i Falkenberg Höstena FS:3 (fiskesamfällighet), ger del i gemensamt laxfiske.

Mantal

Fastigheten har 1/8 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Inteckningar

Antal sökta inteckningar: 2, Summa: 413 000 SEK

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Skifte 3 och del av skifte 1 ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde för Vinådalens yt- och grundvattentäkter. Källa: Lantmäteriet, akt 1382-P14/1

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter