Lantbruk

Välarronderad skogsfastighet i Offerdalsbygden

Försäljningssätt

Anbud senast fre 7 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
305,4 ha
Skogsmark
141,4 ha
Myr/kärr/mosse
83,9 ha
Inägomark
3,3 ha
Övrigmark
76,3 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
15 679 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KROKOM FINNSÄTER 4:5

Om fastigheten

Offerdals-Finnsäter 4:5 är en välarronderad skogsfastighet om i ett skifte om totalt ca 300 hektar 4 mil norr om Änge. Skogsmark om ca 140 ha med ett virkesförråd om 15 600 m³sk, varav ca 14 000 m³sk är S2-skog. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till jakt i ett naturskönt område med utsikt över milsvida skogar och fjäll.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2010 av Skogsstyrelsen. Planen är sedan uppräknad av Norrskog per 2018 gällande tillväxt och utförda skogsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 141,4 ha med ett virkesförråd om 15 679 m³sk varav 14 381 m³sk är S2 skog. Medelboniteten uppslattas till 3,3 vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 339 m³sk. Under planperioden föreslås....

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Nuvarande ägare jagar i egen regi på egen mark. Enligt Säljarna finns möjlighet att ansluta till jaktlag.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftliga anbud senast den 7/6 2019. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Mail: mikael.sillerström@lrfkonsult.se
Adress: LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter