Skogsfastighet

Välarronderad skogsfastighet

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 20 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
168,4 ha
Skogsmark
136,8 ha
Skogsimpediment
30,2 ha
Skog med restriktion
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
6 189 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 10:15

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet med stor andelen kalmark där möjligheten att skapa sina egna bestånd finns. Total areal om 168 hektar, varav ca 137 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 6 200 m³sk. Hela virkesförrådet består av skog som uppnått lägsta ålder för slutavverkning. Jakt i jaktlag med jakt på cirka 3 300 hektar.

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2012 av Folke Lindblom - LRF Konsult. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2019.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 136,8 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt 6 189 m³sk varav 6 030 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 2,6 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Börsåsens jaktlag, omfattande cirka 3 300 hektar.

Naturvärden

På fastigheten finns en sumpskog registrerad hos Skogsstyrelsen. Sumpskogen är belägen kring Björnbäcken och påverkar avdelning 9, se skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Fastighetsbildning

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 525 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter