Skogsfastighet

Välarronderat med god tillväxt i Norrberg

Pris

900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,4 ha
Skogsmark
23,0 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Övrigmark
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
2 696 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUSDAL NORRBERG 6:5

Adress

Norrberg 12 82776 Ramsjö

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva en skogsfastighet med 23 hektar produktiv skogsmark i norra Hälsingland.
God tillväxt med en medelbonitet på 5,3 m³sk/ ha, år. Virkesförråd om cirka 2 700 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Byggnader

På fastigheten finns ett antal äldre byggnader i sämre skick. Bland annat en äldre bostadsbyggnad, ladugård, bryggstuga och lada. Byggnaderna är i varierande stadier av förfall och bedöms vara i sådant skick att de inte kan nyttjas för sina ursprungliga ändamål.

Samtliga byggnader kommer att överlämnas till köparen på tillträdesdagen i ostädat skick. Lösöre tillfaller köparen utan ersättning till säljaren.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Lars Haglund, Mårtens Gård & Skog via Mellanskog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 23,0 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 700 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 750 m³sk. Medelvolymen per hektar är 117 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,3 m³sk per hektar. Virkesförrådets trädslagsfördelning fördelar sig på gran (44 %), tall (39%) och löv (17%). Åldersfördelningen på fastigheten är fördelat i tre åldersklasser, dels i yngre växande skogar, medelålders skogar och riktigt gamla skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Till följd av skogsbruksplanens föreslagna åtgärder kan även följdåtgärder som markberedning och plantering bli aktuella.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra inom kommande planperioden till följd av föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen är markberedning ca 5 hektar, plantering ca 5 hektar och ca 14 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Enskild jakt. Älgjakt bedrivs för närvarande gemensamt med närliggande fastigheter.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ljusdals kommun det senaste året.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop, biotoptyp - örtrika bäckdråg. För mer information se skogsbruksplanen avdelning 2 samt bifogat utdrag med ärendebeteckning: N 1269-2009 (Källa: Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter