Skogsfastighet

Välbestockad skogsfastighet i Ängelsberg, Fagersta

Högstbjudande

7 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 14 jan, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
72,0 ha
Skogsmark
67,1 ha
Myr/kärr/mosse
1,8 ha
Väg och kraftledning
2,5 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
15 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FAGERSTA LÅNGGÄRDET 1:3

Adress

Ängelsberg

Om fastigheten

Välbestockad och lättillgänglig fastighet med attraktivt läge i Ängelsberg, Fagersta kommun. Fastigheten har en bra tillgänglighet för skogsbruk, jakt och svampplockning.

Fastigheten är talldominerad och har ett virkesförråd om 15 000 m³sk, varav 8 100 m³sk är av huggningsklass G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet om 6,5 m³sk per ha. Gallringsbestånd med god årlig tillväxt och ungskogar med visst röjnings- och gallringsbehov där kvalitetsträd av både tall och gran finns. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel.

Investeringsfastighet där den yngre växande skogen årligen bygger upp ett högre virkesförråd, och den äldre skogen med fördel används till löpande omkostnader. Fastighetens goda arrondering i ett samlat skifte och med närhet till bilvägar samt kompletterande basvägar, ger goda möjligheter till en rationell skötsel.

Jakträtten är idag upplåten t.o.m 2020-07-01 och därefter finns möjlighet att gå med i jaktlaget.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2019 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 67,1 ha med ett virkesförråd om 15 000 m³sk, varav 8 100 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,5 m³sk per ha. Högt medeltal 224 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 76 % tall, 20 % gran och 4 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med skog i de flesta åldrar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Av den produktiva skogsmarksarealen är 89,6 % (60,1 ha) frisk, 6 % (4 ha) torr och 3,7 % (2,5 ha) fuktig. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät som kompletteras med basvägar.

På fastigheten är 4 avdelningar, sammanlagt 5,7 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 8,5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om 1,2 ha under fröträdsställning på avdelning 28.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 2 avdelningar om sammanlagt 2,1 ha, underväxtröjning före gallring av 2 avdelningar om sammanlagt 3,9 ha och gallring av 5 avdelningar om sammanlagt 7,1 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i jaktlag och Västervåla Södra Viltvårdsområde som består av ca 1 050 ha. Älgjakten sker gemensamt på dessa 1 050 ha. Jaktbara stammar av älg, kronhjort och vildsvin finns.

Småviltsjakten sker på egen hand och på fastigheten är jakträtten upplåten t o m 2019-07-01.

Fiske

Fiskerätt medföljer ej.

Mantal

Fastigheten har 67/600 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark och vägar m m.

Naturvärden

På fastigheten finns det 5 sumpskogar registrerade. Avdelningarna 7, 23, 31 och 33 i skogsbruksplanen är påverkade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 12 finns ett område bestående av 5 kvartsbrott, lämningstyp: Småindustriområde. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Enligt skogsbruksplan finns det även ett röse i avdelning 8 och en kolbotten i avdelning 27. Dessa är utmärkta på avdelningskartan.

Nyttjanderättsavtal

Avtal om nyttjanderätt till väg finns med Telia Sonera AB som ger dem rätt att nyttja väg inom fastigheten för att ha tillfart till deras anläggning på grannfastigheten. Avtalet löper t o m 2028-05-31. Om avtalet inte skriftligen sägs upp 1 år före avtalstidens utgång förlängs avtalet med 3 år åt gången.

Nyttjanderättsavtal för avloppsledning finns med ägaren till fastigheten Bondfallet 1:16. Avtalet löper t o m 2032-05-01. Nyttjanderättsinnehavarna äger rätt att förlänga detta avtal för ytterligare en 20-års period med samma villkor som i befintligt avtal.

Klausul i köpekontraktet

I köpekontraktet kommer en klausul tas med om att säljaren Eva Widén har rätt att på fastigheten ta en gran till jul varje år under hennes livstid.

Inteckningar

9 st datapantbrev, Totalt belopp: 1 656 250 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Fagersta kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västmanlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 656 250 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter