Lantbruk

Välbestockad skogsfastighet i Skyttmon

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
154,9 ha
Skogsmark
148,3 ha
Myr/kärr/mosse
6,1 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
23 800 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA SKYTTMON 2:9

Om fastigheten

Skogsfastighet strax söder om Skyttmon vid berget Storbacken. Fastigheten består av totalt 155 ha, varav 148 ha är produktiv skogsmark.

Virkesförråd om 23 800 m³sk, varav 7 500 m³sk är S1- och S2-skog. Ett sammanhängande skifte där markförhållanden och bonitet är överlag goda. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar och äldre avverkningsbara skogar. Trädslagsblandning 51 % tall, 38 % gran och 11 % löv.

Jakt- och fiskerätt medföljer.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbeskrivning, dvs en förenklad skogsbruksplan upprättad under juni 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 148,3 ha med ett virkesförråd om 23 800 m³sk, varav 7 500 m³sk är S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 4,2 m³sk per ha. Medeltal 160 m³sk per ha. Trädslagsblandning 51 % tall, 38 % gran och 11 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar och äldre avverkningsbara skogar.

Ett sammanhängande skifte där markförhållanden och bonitet är överlag goda.

På fastigheten är avdelning 2, 6,9 ha, föreslagen som NO-områden (naturvård orört). Det motsvarar 4,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 1 avdelningar, 11 ha, som bör röjas och 5 avdelningar, sammanlagt 25,8 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Krångede GA:2, Ammeråns vägsamfällighet. Virkestransportkostnader 60 öre per m³.
Skyttmon GA:2, väg från Ammeråvägen över Skyttmon 2:10 och in på denna fastighet. Vägbom. Ca 3 km lång. Byggd 1991.

Jakt

Fastigheten ingår i Skyttmons viltvårdsområde. Jakträtten är i dagsläget upplåten genom skriftligt avtal, avtalet gäller älg/björnjakten. Upplåtelsen avser tiden 2019-07-01 till 2020-06-30.

Fiske

Fiskerätt i Ammerån.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns två nyckelbiotoper registrerade. De hittas i avdelning 16 och avdelning 27 i skogsbruksplanen. I övrigt fanns inga höga naturvärden registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Antal sökta inteckningar: 3, Summa: 120 000 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter