Lantbruk

Välbestockat Skogskifte

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 24 okt, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,9 ha
Skogsmark
17,2 ha
Skog med restriktion
3,7 ha
Virkesförråd
4 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA FLÄCKEBO-NÄS 5:2 DEL AV

Adress

Fläckebo Näs 73363 Salbohed

Om fastigheten

Sammanhängande och välbestockat skogsskifte om 21 ha med god arrondering, sydväst om Sätra Brunn, utbjuds till försäljning.

Skifte 3 av fastigheten Fläckebo-Näs 5:2. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun.

Produktiv skogsmark 17 ha med ett mycket högt virkesförråd om 4 500 m³sk, varav 3 900 m³sk är äldre skog. Medelbonitet på 7,4 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 43 % tall, 55 % gran och 2 % björk.

Jakträtt medföljer.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2019 av Andreas Wistrand, Anemone skog.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 17 ha med ett virkesförråd om 4 500 m³sk, varav 3 900 m³sk är S2-skog.
Medelbonitet på 7,4 m³sk per ha. Högt medeltal om 260 m³sk/ha.

Sammanhängande skifte med god arrondering. Trädslagsblandning om 43 % tall, 55 % gran och 2 % björk. Relativt ojämn åldersfördelning där knappt 50 % av skogen är över 90 år. I avdelning 16 finns granbarkborreskador och spridda vindfällen i ett medelålders granbestånd. Blandad frisk och fuktig mark som angränsar mot Vitmossens naturreservat.

Skogsvård

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning på 3,7 ha.

Övrig skogsvård, såsom markberedning och plantering, är föreslagen som alternativ- eller följdåtgärder, vilka är beroende av en tidigare utförd åtgärd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Jakt

Jakträtt medföljer. Fastigheten ingår i Öster Vrenninge och Vevde Viltvårdsområde (VVO), samt Fläckebo-Harakers Älg- och Kronhjortsskötselområde (ÄKO) och Älgförvaltningsområde 3 i Västmanland.

Naturreservat och Natura 2000

Av fastighetens totala areal om 20,9 ha ligger 3,7 ha inom Vitmossens naturreservat. Här är särskilt rikt fågelliv och det är förbjudet att bl a skada växter eller djur, medföra okopplad hund och framföra motordriva fordon.

Fastighetsägaren har redan erhållit ersättning för reservationsintrånget.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Inga lån, inskrivningar och inteckningar följer med vid försäljning av del av fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 440 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter