Skogsfastighet

Välbevarat och virkesrik skogsegendom

Högstbjudande

4 700 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast ons 22 maj, kl 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,6 ha
Skogsmark
38,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,0 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
10 026 m3sk
Boyta
88 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hässleholm Verum 13:1

Adress

Bjäret 4200 28268 Vittsjö

Om fastigheten

Unik skogsegendom som präglas av dess skonsamma skötsel, väl utbyggda vägnät och gårdscentrum omgiven av härliga betesmarker, äppelträdgård och vackra lövbestånd. Fastigheten omfattar ca 43 ha varav ca 38 ha avser produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 10 026 m³sk. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha/år. På fastigheten löper ett naturvårdsavtal. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Bostadsbyggnad i 1 ½ plan med källare under hela. Bostaden är uppförd 1850 under tak av plåt, fasad av trä samt kopplade tvåglasfönster. Enskilt vatten via grävd brunn och enskilt avlopp via äldre trekammarbrunn och infiltration. Uppvärmning via två st. vedkaminer och en vedspis. Bostaden har en taxerad boarea om ca 88 kvm och taxerad biarea om ca 138 kvm innehållande vardagsrum, tre sovrum, kök samt skafferi. Övre plan inrymmer ett sovrum samt kallvind. Källare inrymmer bastu samt förrådsutrymmen. Bostaden är i behov av renovering.

Ekonomibyggnader

Sammanlagt omfattas gårdscentrumet av åtta stycken ekonomibyggnader, i varierande storlek, varav fem är uppförda under tak av eternitplattor och fasad av trä. Övriga är uppförda under tak av eternitplattor och fasad av putsade betongblock. Samtliga byggnader inrymmer idag vedförråd.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns det en skogssammanställning upprättad i september 2018 av Victor Nordell, LRF Konsult.

Enligt skogssammanställningen omfattar fastigheten ca 38,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om totalt ca 10 026 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 8,3 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 320 m³sk. Trädslagsfördelningen utgörs av gran (52 %), bok (25 %), blandad löv (13 %) och tall (10 %). Fastigheten förfogar över ett väl utbyggt vägnät för tillsyn och förvaltning samt drivningsanpassat över brukningsenheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planer, bestämmelser mm

På hela fastigheten löper ett inskrivet naturvårdsavtal från -97 under 50 år med syfte att bevara och utveckla de höga natur- och kultvärden inom fastigheten. Skogsbruk bör ske i form av en skonsam plockhuggning, blädning eller gallring. Vissa så kallade evighetsträd utses, särskilt bland de träd som hyser hänsynskrävande arter och all död ved sparas. Vid den framtida skötseln av fastigheten finns beståndsbeskrivningen till grund, men kan eventuellt justeras med tiden. Skogsstyrelsen ska alltid samrådas innan skötsel görs i naturvårdsavtalet.

Under avtalstiden avstår man att utföra eller låta utföra,
- kalhuggning av skog i den mån det ej motiveras av stormfällning eller andra kalamiteter,
- uttag av död lövved,
- skogsvårdsåtgärder i syfte att öka andelen gran,
- byggande av nya skogsbilvägar,
- andra arbetsföretag som motverkar avtalets syfte.

Vid frågor rådande avtalets utformning och/eller Skogsstyrelsen beståndsbeskrivning är ni varmt välkomna till att kontakta ansvarig fastighetsmäklare och/eller Skogsstyrelsen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller fastigheten ett sumpskogsområde med dominans av lövskog samt fyra nyckelbiotopsområden. Dessa områden upptar ca 7,5 ha.

Jakt

Jakten övergår till köparen på tillträdesdagen. Förekommande vilt är rådjur, älg och vildsvin.

Inägomark

Areal enligt skogssammanställningen om ca 3,5 ha fördelade på fyra skiften.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter