Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet

Utgångspris

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 20 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
226,6 ha
Skogsmark
187,0 ha
Myr/kärr/mosse
35,8 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Vatten
1,2 ha
Virkesförråd
21 363 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN KVISTHÅN 2:11

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i Kvisthån, Härjedalen. Total areal 226 ha varav ca 188 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 21 300 m³ sk. Bra arrondering i ett skifte och väl utbyggt vägnät. På fastigheten finns även enklare jaktkoja, förråd, hundkoja och utedass. Jakt i viltvårdsområde omfattande cirka 9 700 hektar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

På fastigheten finns jaktstuga med sovrum och kök uppförd med tillhörande utedass och förråd/hundkoja. El finns indraget. Byggnaderna ligger lättillgängligt med en bäck och Veman rinnande sydväst om byggnaderna. Samtliga byggnaderna har regelstomme stående på plintar under plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad September 2013 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Skogsbruksplanen har uppräknats med årlig tillväxt och justerats t.o.m 2019. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 187,7 ha och har ett virkesförråd om 21 363 m³sk varav 7 385 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Vemhåns viltvårdsområde. Areal om ca 9 700 ha.

Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i ev bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Kontakta jaktledare Sven-Gösta Lundkvist, 070-251 72 11, för mer information.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Hån-Vemdalens fiskevårdsområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen). Fornminne i form av Kolarplats finns på avdelning 1.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 050 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter