Lantbruk

Välskött skogsfastighet i ett skifte om 185 ha

Högstbjudande

6 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 30 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
185,6 ha
Skogsmark
178,1 ha
Myr/kärr/mosse
3,8 ha
Berg/hällmark
0,9 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
2,4 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
25 450 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Ånge Magbyn 1:29

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med god tillgänglighet 12 km öster om Ånge. Växtlig fastighet med bra bonitet och hög årlig tillväxt, skog i de flesta huggningsklasser med en övervikt mot röjning och gallringsskog. Fastigheten är välskött och ägarna har senaste åren utförd flera stora skogsvårdsåtgärder som markberedning och plantering av 16,5 ha, röjning 31,9 ha och underväxt röjning i gallring om 25,5 ha. Enligt skogsbruksplanen är det mycket få åtgärder som behöver göras på fastigheten under planperioden.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ånge kommun, Borgsjö församling. Se skogs- och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Fastigheten består av 1 skifte om totalt ca 185 ha där stor andel av fastigheten är produktiv skogsmark hela 178 ha med god tillgänglighet.
Det totala virkesförrådet är på ca 25 450 m³sk och det finns skog i de flesta huggningsklasser, största andelen är dock skog i huggningsklassen G1 och R2. Boniteten är mycket bra och ligger på 6 m³sk/ha med en årlig tillväxt om 1 300 m³sk.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar 62 % av virkesförrådet, tall 20 % och löv 18%.
Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog. Ungefär 25 %, (45 ha) av arealen är skog i huggningsklassen R2,45 %, (80 ha) av arealen är skog i huggningsklassen G1, 15% av skogen är i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår till ca 6 700 m³sk. Andelen yngre skog än 20 år är ca 21 % ( 37,3 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 1 950 m³sk under planperioden varav 300 m³sk är slutavverkning samt 1 650 m³sk är gallring.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad på våren 2017 genom NAI Svefa. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 178,1 ha med ett virkesförråd om ca 25 450 m³sk varav ca 8 800 m³sk är G2, S1, S2 och S3 skog. Planen är uppräknad med 2 års tillväxt samt uppdaterad med utförda åtgärderåtgärder efter planens upprättande. Åtgärder som är utförda på fastigheten senaste åren är markberedning av 16,5 ha, plantering av 16,5 ha, röjning 31,9 ha och underväxt röjning i gallring 25,5 ha, se även bifogad fil om utförda åtgärder.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som röjning av 12,6 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns två områden som är bedömd som sumpskog på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

Inga kända forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i SCA älgskötselområde. För närvarande bedrivs älgjakten genom Magdbyns jaktklubb med 7 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 600 ha. Jaktledare Kjell Larsson 070 54 22 338.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Jakten är upplåten med skriftligt jakträttsavtal på ett år med förlängning om det inte sägs upp 6 månader innan arrendetidens utgång. Avtalet är inte uppsagt vilket innebär att jakten är upplåten till 2020-06-30 och förlängs om inte ny ägare säger upp upplåtelsen.

Fiske

Fastigheten har del i Magdbyn FS:1.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 775 132 kvm och areal enligt skogsbruksplan 185,5 ha.

Vägar

Fastigheten har del i 3 st skogsbilvägar kallad Rammsjövägarna från allmänna vägen som går mellan Erikslund och Julåsen. Skogsbilvägarna är grovbruten 1993 och man har olika andelstal i vägarna enligt äldre förteckning. Fastigheten har även del i väg som går över fastigheten i norra ändan mot Magdbyn.
Någon kostnad för vägarna har senaste åren inte utdebiterats till fastighetsägaren.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till vägar, grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Ånge kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.ange.se

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter