Lantbruk

Välskött skogsfastighet i Ockelbo

Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 31 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,4 ha
Skogsmark
31,5 ha
Myr/kärr/mosse
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
4 108 m3sk
Boyta
95 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OCKELBO ÅKRARNA 5:1

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet med jämn åldersfördelning fördelat på tre områden, belägna ca 15 km nordväst om Ockelbo. Totalt består fastheten om en areal 33,4 hektar uteslutande av skogsmark och skogsimpediment varav 31,5 hektar produktiv skogsmark.

Totalt virkesförråd om ca 4 100 m³sk, vararv ca 2 200 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Medelvolymen per hektar är 130 m³sk per hektar och medelboniteten uppgår till 6,0 m³sk per hektar. Åldersfördelningen på fastigheten är relativt jämnt fördelad med skogar i alla åldersklasser.

Jakt i två viltvårdområden.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Allmänt

Fastigheten Ockelbo Åkrarna 5:1 är en obebyggd fastighet som består av tre områden. De två större skiftena är belägna norr om Vallsbro, cirka 15 km nordväst om Ockelbo, det tredje är beläget norr om Åkrarna ca 5 km nordväst om Ockelbo. Totalt består fastheten om en areal 33,4 hektar uteslutande av skogsmark och skogsimpediment varav 31,5 hektar produktiv skogsmark. Jakt i två viltvårdområden.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 33,4 hektar. Areal enligt fastighetsregistret till 34,34 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet och saknar eget taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Mellanskog. Virkesförrådet har sedan justerats med tillväxt till och med 2019 i september 2019 av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 31,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 4 100 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 2 250 m³sk. Medelvolymen per hektar är 130 m³sk och medelboniteten uppgår till 6,0 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 69 % tall, 24 % gran och 78 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten är relativt jämnt fördelad med skogar i alla åldersklasser.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår både i Bobygdens Norra viltvårdsområde som omfattar cirka 3 600 hektar och Norrbygdens viltvårdsområde som omfattar cirka 2 300 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns en kulturlämning i form av ett kloningsområde registrerad på fastigheten. Detta område återfinns i avdelning 24 och är bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. En sumpskog finns registrerad på fastigheten berörande avdelning 21 i skogsbruksplanen (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Vägar

Fastigheten har del i vägar. Ockelbo Vallsbo Ga:2, som förvaltas av Påtbo och Sendbergsvägarnas samfällighetsförening och Ockelbo Åkrarna Ga:1 som förvaltas av Finnstigens samfällighetsförening.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter