Lantbruk

Välskött skogsfastighet med 47 000 m3sk.

Försäljningssätt

Bud senast tis 26 Nov, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
273,8 ha
Vattenområde
1,1 ha
Tomtområde
272,7 ha
Virkesförråd
46 996 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TINGSRYD KROKSHULT 1:12

Om fastigheten

Mycket välskött skogsfastighet om 274 ha med
47 000 m3sk i ett samlat skifte. Bonitet på 9,7 m3sk per
ha med en årlig tillväxt om ca 2 250 m3sk.
Bra vägnät. Jakt och fiskerätt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Maskinhall samt vedskjul.
Maskinhall med gjuten platta, fasad och tak av plåt och elanslutning. Yttermått ca 12 x13 meter.
Tillträde till byggnaderna 2020-07-01.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2019 09 30.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 266,2 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 46 996 m3sk, motsvarande 177 m3sk per ha. Boniteten är bedömd till 9,7 m3sk per ha, årlig tillväxt uppskattad till ca 2 256 m3sk. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte.

Planteringarna sedan 90-talet huvudsakligen genomförda med förädlat plantagematerial.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i
original överlämnas på Tillträdesdagen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Jakt

Jakträtten tillfaller ny ägare från och med 20200701.

Fiske

Fiskerätten är fri för nya köpare från och med tillträdesdagen.
Fastigheten har del i Tingsryd Krokshult fs:1 (49,310%), med ändamål:
Fiske i kroksjön, sutaresjön, stenolsbäcken, dammen, gröntebodaån, kroksjöns tillopp, kroksjöns utlopp.

Bud

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren kommer endast beakta de tre högst inkomna buden.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö tillhanda senast 2019-11-26. OBS! Märk kuvertet Krokshult. Använd gärna bifogad budblankett.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas av en fornlämning tjärränna, samt bytomt/gårdstomt, sumpskog och en nyckelbiotop.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten belastas av två nyttjanderätter, master med en samlad intäkt för 2019 på ca 21 500 kronor. Indexuppräknas.

Kontrakt

Säljarens önskemål är att kontrakt skrivs Januari 2020.

Dammar

På fastigheten finns anlagda dammar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter