Lantbruk

Välskött skogsskifte med stuga och jakträtt efter Krångdalsvägen

Högsta bud

760 000 kr

Utgångspris: 850 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,6 ha
Skogsmark
20,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 299 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DEL AV MORA SELJA 116:1

Om fastigheten

Lättillgängligt välskött skogsskifte om 20,5 ha utanför Myckelbergs fäbod. Beläget vid väg som för närvarande är öppen året om. Enklare stuga med kokspis uppförd i skiftets norra del, där även Siljansleden korsar skiftet. Bakom stugknuten slingrar sig Norra Fräsbäcken där säljaren i sin ungdom fiskat bäcköring. Två fina gallringsbestånd, 27 år respektive 38 år gamla. Virkesförråd om 2 300 m³sk och en medelbonitet på 5,1 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Selja-Långlets viltvårdsområde om ca 6 600 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i april 2019. Fältarbetet är gjort av Skogsfirma Per Rapp. Därefter har LRF Konsult sammanställt uppgifterna i pcSKOG. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 20,6 ha, varav 20,5 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk. Två fina gallringsbestånd, 27 år respektive 38 år gamla. Medelboniteten är uppskattad till 5,1 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Genom skiftet slingrar sig Norra Fräsbäcken. Runt husknuten passerar Siljansleden som går runt Siljan och Orsasjön. Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Stuga

På skiftets norra del finns en enklare stuga med två rum och kokspis uppförd. Renoveringsbehov föreligger, som med inte allt för stor arbetsinsats kan bli en funktionell jaktstuga.

Jakt

Jakträtt inom Selja-Långlets viltvårdsområde om ca 6600 ha. Kontaktperson för jakten är Ove Johansson 070-618 06 48.

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Mer om fisket finns att läsa på http://www.mvfvof.se

Fastighetsbildning

Skiftet säljes genom avstyckning. Köparen ansöker om avstyckning i samband med köpet. Alternativt att köpare ansöker om fastighetsreglering till av köparen befintlig fastighet i området. Köpare står i båda fallen för förrättningskostnaden. Tillträde när förrättningen vinner laga kraft.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter