Skogsfastighet

Välskött tillväxtskog öster om Falun

Utgångspris

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 3 sep

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,2 ha
Skogsmark
24,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,0 ha
Virkesförråd
3 710 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN FINNGÄRDET 40:1

Adress

Skogsfastighet Finngärdet Sundborn

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 25 ha, två skiften, ett mellan Finngärdet och Karlsby fäbodar och ett mellan Sundbornsby och Karlsbyheden, ca 2 mil öster om Falun.
Virkesförråd ca 3 700 m³sk. Medelboniteten är beräknad till ca 5,9 m³sk/ha/år. Stor andel välskött ungskog. Jakt- och fiskemöjligheter.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag: 25,9364 ha
Areal enligt fastighetskarta: 25,41 ha
Areal enligt skogsinventering: 25,2 ha

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av DSK Skog AB inför försäljningen, sommaren 2019. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 24,2 ha med ett virkesförråd om totalt ca 3 710 m³sk. Övervägande yngre skog. Beräknad medelbonitet ca 5,9 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Vägen som går till skifte 2 går inte köra med vanlig bil, den behöver grusas för att bli åkbar, enligt planläggaren.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Avdelning 5, ca 1,2 ha, är i Skogsbruksplanen målklassad med naturvårdsmål orört. Olikåldrig och skiktad tallskog på fuktig mark. Inslag av klibbal och torrträd med bohål för fågel.

Forn- och kulturlämningar

Avdelning 1 berörs av en fornlämning. Åhrbergs gamla tomt. Inom området finns ca 9 grunder, stenmur, odlingsrösen och stigar. RAÄ-nummer: Sundborn 131:1, Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt, Kategorier: Bebyggelselämningar (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Fornlämningar skyddas genom Lagen om kulturminnen (KML). Det är enligt lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Jakt

Skifte 1 ligger inom Sundborns västra viltvårdsområde, ca 3 800 ha. Skifte 2 ligger inom Lumshedens älgskötselområde och bedrivs av Sundborns Östra jaktklubb, ca 6 600 ha. I dagsläget erhålls en ersättning om 570 kr/år, från Sundborns Östra Jaktklubb.

Fiske

Fastigheten ligger till största delen inom Toftan-Hosjöns FVO, men går även in en bit på Hinsen-Logärdens FVO. Läs mer under länken nedan: www.hinsenlogarden.se

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda.

Arrende/nyttjanderätter

Ett anläggningsarrende för vindkraftverk finns, men det är ännu inte uppfört. Det berör det stora skogsskiftet vid Karlsby fäbodar.

Avtalet gäller under förutsättning att arrendatorn får tillstånd för uppförande av vindkraftparken och påbörjat anläggningsarbeten senast 2025-12-31. I dagsläget har arrendatorn fått avslag för uppförande av vindkraftverk på fastigheten.

En engångsersättning om minst 75 000 kr per uppställt vindkraftverk på fastigheten kommer ett betalas ut fördelat på de fastighetsägare som berörs . Från och med att det första vindkraftverket tas i kontinuerlig drift kommer en ersättning om sammanlagt 4 % av den årliga bruttointäkten betalas ut, fördelat på fastighetsägarna i vindkraftparken.

Avtalet är giltigt till och med 2055-12-31, med möjlighet till förlängning om fem år i taget. Arrendatorn har rätt att säga upp avtalet i förtid med ett års uppsägningstid.

Kontakta mäklaren för att se avtalet i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter