Lantbruk

Välväxlig skogsfastighet i Berg

Försäljningssätt

Anbud senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
70,0 ha
Skogsmark
43,0 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Skogsmark
19,0 ha
Impediment
5,0 ha
Virkesförråd
5 357 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BERG MEDVIGGE 5:26 och BERG MEDVIGGE 6:28

Om fastigheten

Ungskogsdominerad framtidsfastighet belägen öster om Svenstavik. Totalareal 70 hektar varav 64 ha produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Fastigheten består till övervägande del av röjning- och gallringsskogar och har ett virkesförråd om ca 5 300 m³sk. Hög tillväxt med bonitet om 5 m³sk /ha. Jakt inom Viggebyarnas Viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Bränna Natur som sedan är uppräknad tom 2019 års tillväxtsäsong. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 64,2 hektar med ett virkesförråd om 5 357 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass G1. Medelboniteten uppskattas till höga 5, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 284 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall och utgör 74% utav virkesförrådet.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns dock behov av röjning och gallring.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Jakt

Fastigheten Berg Medvigge 6:28 ingår i Viggebyarnas viltvårdsområde om 2 858 hektar. Älgjakten är gemensam inom jaktlaget som har ca 20 medlemmar. Tilldelningen på älg brukar vara ca 5 vuxna och 5 kalvar. Småviltsjakt inom viltvårdsområdet.

Fastighetsägare inom Viggebyarnas viltvårdsområde har jakträtt och rätt lösa ett jakträttsbevis för älg- respektive småviltsjakt för 100 kr per år,
Jakten på Medvigge 6:28 är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Jakten på Medvigge 5:26 är utarrenderad till ett jaktlag.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa:www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftlig anbudsgivning. Anbud kan lämnas på de enskilda fastigheterna för sig eller båda tillsammans. Ange tydligt på anbudsblanketten vilken/vilka fastigheter anbudet avser.

Anbud LRF Konsult tillhanda senast måndag 30 september 2019.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter