Lantbruk

Västergården i Hallsta

Utgångspris

3 300 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,5 ha
Tomtområde
71,5 ha
Virkesförråd
9 040 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HUDIKSVALL HÖGS-HALLSTA 2:1

Adress

Högs-Hallsta 55 82492 Hudiksvall

Om fastigheten

En gård som en gång i tiden var fyrbyggd, numer trebyggd och samtliga byggnader har stora renoveringsbehov.
Skogsmark och åkermark finns till denna fastighet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Västergården i Hallsta

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i mkt dåligt skick.

Skogsuppgifter

Skogsfastighet om totalt 76 ha fördelad på 3 skiften med brukningscentrum 10 km nordväst om Hudiksvall. Brukningscentrum (skifte 1) finns i Högs Hallsta och de två utskiftena (skifte 2 och 3) ligger intill Tannavallen ca 6 km därifrån. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 62 ha med en medelvolym om 146 m3sk per hektar och total virkesvolym om ca 9 040 m3sk. Sett över hela fastighetens tre skiften finns skog i alla åldersklasser, men andelen skog i gallringsbar ålder är övervägande.

Skifte 1: Fastighetens avverkningsbara skog finns framförallt på skifte 1. Avdelning 14 bör avverkas snarast då det står mycket döda och döende träd där. I östra utkanten av avdelning 18 finns en mindre förrådsbyggnad. På detta skifte finns en hel del upparbetat virke som ej är utkört. Detta tillfaller köparen vid tillträdesdagen.

Skifte 2: Består av framförallt av äldre röjningsskog och yngre gallringsskog. Men här finns även ett par äldre bestånd som skall lämnas för fri utveckling. Det finns en del röjning och gallring att göra inom planperioden.

Skifte 3: Består till ungefär hälften av äldre gallringsskog, men här finns skog i princip alla åldrar. Avdelning 50 är registrerad nyckelbiotop hos skogsstyrelsen och bör därför inte avverkas. Här finns en del röjning och gallring att göra inom planperioden.

Skogsbruksplanen är upprättad på snöbeklädd mark av Malin L Wallin under mars 2019.Planen är tillväxtberäknad i pc skog med 1 år.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Den brukningsbara åkermarken uppgår till 9,07 ha, inga stödrätter finns till marken.

Visning av byggnader

Det blir en öppen visning torsdag den 17/10 kl:14-16, anmäl er till Christopher på mail eller tele.
Övrig visning sker enligt ök med mäklaren.

Friskrivningsklausul

Fastigheten överlåts med en friskrivningsklausul dvs säljaren friskriver sig från allt ansvar beträffande byggnadens fysiska skick inklusive så kallade dolda fel. Köparen får således inte göra några som helst påföljder gällande på grund av fel i fastigheten.

Jakt

Jakt ingår i Högs vvo med total areal om cirka 6800 hektar. Kontaktperson gällande jakt är Ove Berglin, telefonnummer: 070-334 75 02

Naturvärden

Registrerad sumpskog om 0,4 ha hos Skogsstyrelsen skifte 2 avdelning 32.
Skifte 3 avdelning 50 är registrerad nyckelbiotop om 0,1 ha hos Skogsstyrelsen.
Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett gravfält registrerat på "Övrig mark" intill bostadshuset. Källa Skogsstyrelsen via SeSverige

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning och med hjälp av relaskop., höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från undersökningsplikt vid förvärv.

Informationen i fastighetsbeskrivning samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkats och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller dig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erfoderligt, utan särskilt meddelande.

Fri prövningsrätt

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 173 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter