Lantbruk

Virkesrik jord- och skogsfastighet!

Högstbjudande

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 30 sep, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
21,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
4 996 m3sk
Boyta
100 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GNOSJÖ HAGSHESTRA 1:5

Adress

Hagshestra 30 33591 Gnosjö

Om fastigheten

Nu erbjuds möjligheten att förvärva en välarronderad jord- och skogsfastighet om cirka 28,6 ha. När man kommer fram till gården möts man av en samlad gårdsmiljö med åker och betesmark i anslutning till ladugården. Fastighetens bostadshus om cirka 100 m² fördelat på 5 rum och kök byggdes i början av 1900 talet. Utöver bostadshuset finns även ladugård med fähus, loge och ränne samt lillstuga/snickarbod. I Hagshestra bor man cirka 4 km utanför Gnosjö samhälle som erbjuder bl.a. skola, förskola och livsmedelsbutiker.
Totalt omfattar fastigheten ca 4 ha åker- och betesmark och ca 24 ha skogsmark. Enligt skogsbruksplan upprättad i januari 2019 finns ett virkesförråd om cirka 5000 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 212 m³sk/ha Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk/ha. Jakträtten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 ½-planshus från början av 1900-talet. Boyta om 100 m² och biyta om 97 m² enligt taxeringsinformation. Uppmurad torpargrund, trästomme, träbjälklag och stående träfasad. Yttertak av betongpannor, murad skorsten och kopplade 2 glasfönster.

Planlösning
Entréplan: När man kommer in möts man av hall med trapp upp till övervåning. Till vänster finns ett mindre sovrum, och till höger kommer man in i vardagsrummet. Rakt fram ligger köket med utrustning och inredning i 80-tals standard. Utrustningen består av spis och kökspanna. På vänster sida om köket finns ytterligare ett sovrum och till höger finns allrum/matsal. Vidare in når man hall som leder till badrum, tvättstuga och pannrum.

Övre plan: När man kommer upp för trappan möts man av en oinredd vind. Här finns möjlighet att sätta sin egen prägel och skapa ytterligare boyta eller nyttja som förvaringsutrymme Här finns också ett inrett rum som nyttjats som sovrum.

Enskilt vatten från borrad brunn. Enskilt avlopp - Trekammarbrunn med infiltration från 2015.

Ladugård

Ladugård uppdelad på fähus, loge, höloge, förråd och bilgarage. Byggyta om ca 220 kvm enligt taxering. Ladugården är en timrad byggnad med regelstomme och yttertak av plåt. Ström och vatten finns indraget. Gjutet golv i fähus och bilgaraget. I övrigt trägolv alternativ jordgolv.

Lillstuga/snickarbod

Byggnad uppförd i träkonstruktion med träfasad och tak av plåt. El finns indraget.

Skogsuppgifter

Skogsmarken uppgår till 23,6 ha med ett totalt virkesförråd om 4996 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 212 m³sk/ha. Barr är det dominerade trädslaget med gran 65%, tall 27% och resterande utgörs av löv 8%. Skogsmarkens bonitet är beräknad till 7,8 m³sk/ha/år. Skogens åldersfördelning har en övervikt mot äldre skog i åldersklasserna 100-120 år. Planens avverkningsförslag uppgår till 3585 m³sk varav 264 m³sk är gallring och 3321 m³sk är slutavverkning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är väl utmärkta på delar av fastigheten medans det bitvis är sämre.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Inägomark

I anslutning till gårdscentrat finns betesmark och åkermark. Arealen för dessa uppgår till ca 3,7 ha. Marken är muntligt upplåten under pågående växtsäsong. Inga Eu-stödrätter finns.

Mantal

Fastigheten har 1/16 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två stycken kulturminnen registrerade på fastigheten. Mellan huset och vägen ska det finnas ett vägmärke och i avdelning 5 (se skogskartan) har det legat ett torp kallat Stättebo. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade vid kontrolltillfället. Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheterna och dess byggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev. Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som den kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Områdesbeskrivning

Hagshestra ligger cirka 4 km utanför Gnosjö samhälle. Gnosjö är centralort i kommunen och ligger vid väg 151.

I Gnosjö finns åtta förskolor, två grundskolor och en gymnasieskola.

Här finns ett brett serviceutbud med vårdcentral, tandläkarmottagning, systembolag, matbutiker, apotek, smyckes- och presentaffär, second hand-butik, banker, bibliotek, bensinmack, konditori och restauranger.

Här finns också en sim- och sporthall med det intilliggande Töllstorps fritidsområde, med motionsslingor och elljusspår.

Näringslivet präglas av tillverkningsindustri, främst inom plast och metall. De flesta företagen är mindre familjeföretag men här finns även några större företag med 50-100 anställda, som t ex Garo, Ezze och Gnosjö Trafik AB.

Kommunikationer

Från Gnosjö kan man ta kust-till-kusttåget som går mellan Göteborg och Kalmar. Tåget tar knappt två timmar till Göteborg. Man kan också ta kust-till-kusttåget och göra ett byte i Alvesta och på fyra timmar vara antingen i Stockholm eller Köpenhamn. Via lokaltrafiken når man Värnamo och Gislaved på cirka en halvtimme.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter