Skogsfastighet

Virkesrik Skog 87 ha

Prisidé

9 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,3 ha
Övrigmark
2,8 ha
Skogsmark
70,7 ha
Skogsimpediment
3,9 ha
Åkermark
9,9 ha
Virkesförråd
17 355 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG BJÖRKHYTTAN 6:38

Adress

Björkhyttan 209 71193 Lindesberg

Om fastigheten

I Lindesberg finns denna virkesrika skogsfastighet, fördelad på 71 ha skog och ca 10 ha bete.
Virkesförråd 17 255 m3sk, stor del avverkningsbar skog. Jakt i viltrik mark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Beskrivning

Obebyggd skogsfastighet strax norr om Lindesberg. . Fastigheten består av totalt ca 87 ha, varav ca 70 ha är produktiv skogsmark.

Virkesförråd om 17 255 0m³sk, varav 8 307 m³sk är S1- och S2-skog. Sex skifte där markförhållanden och bonitet är överlag goda. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar och äldre avverkningsbara skogar. Trädslagsblandning 58 % tall, 29 % gran och 13 % löv.

Jakt- och fiskerätt medföljer.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Skogsuppgifter

Fastigheten ligger i Lindesbergs kommun och består av 6 skiften. Fastighetens totala areal uppgår till ca: 87 ha
varav ca: 70 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till c:a 17 255 m³sk trädslagsfördelningen är: tall
56 %, gran 32 % och löv 12 %. Ålderfördelningen är relativt jämn med en stor andel medelålders- och
avverkningsmogen skog. Tyngden på virkesförrådet ligger i äldre skogar.

Avverkning
Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till c:a 10 400 m³sk (gallring c:a 2 400 m³sk och
föryngringsavverkning c:a 8 000 m³sk) . Förslaget ligger över nivån på tillväxten för planperioden. Det beror på den
stora andelen gammal skog som är i akut behov att föryngras, granen uppvisar delvis rötskador p.g.a ålder.

Naturvård
Till naturvård har avsatts 5,6%. Kravet från PEFC är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts till
naturvård.

Kultur/Fornminnen
Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och register.

Områdesskydd
Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000 område

Jakt

Tillfaller köparen 20200701.
Fastigheten består av 10 skiften som alla ingår i Linde östra älgskötselområde. Skötselområdet är på 1 705 ha, och kontaktperson är Anders Ekholm, tel 070-798 5171.

Inägomark

Åkermarken är idag vall, det finns eu-stöd för marken.

Stödrätter

Totalt 9,27 stödrätter värde 1141 EUR.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av fastigheten Björkhyttan 6:38 varför fastighetsbildning måste ske. Säljaren svarar för förrättningskostnaden. Säljaren kommer att behålla hus, ekonomibyggnader samt lite mark, avd 2 och avd 3 .

Lantmäteriförrättningen är beräknad att vara klar under hösten 2020.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 425 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter