Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet i Lillhärdal

Säljs via anbudsförfarande

5 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 1 okt, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
262,0 ha
Skogsmark
196,7 ha
Myr/kärr/mosse
63,0 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Virkesförråd
21 834 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÅSEN 1:3

Adress

Åsen 813 84080 Lillhärdal

Om fastigheten

Skogsfastighet med stor andel äldre skog, belägen i Åsen utanför Lillhärdal i Härjedalen. Fastigheten är välskött och utgörs av två större skiften om totalt 262 ha, varav 196,7 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 21 800 m³sk, varav 16 950 m³sk är S2-skog. Åldersklassfördelning visar på tillväxtskog i åldrarna 20-40 år samt resterande andel som utgörs av skog äldre än 120 år.

Övervägande tallskog med en trädslagsfördelning om 61 % tall, 15 % gran, 18 % contorta och 6 % löv. Bra tillgänglighet till båda skiften via bra utbyggt vägnät. God årlig tillväxt om 600 m3sk. Trevligt med egen jaktstuga för övernattning vid jakt och fiske.

Fastigheten erbjuder olika inriktningar beroende på det egna intresset.
-Produktion, med dess stora andel äldre skog
-Jaktmöjligheter på mycket stor areal, då fastigheten ingår i viltvårdsområde om hela 24 500 ha och egen jaktstuga
-God investering då fastigheten utgörs av övervägande äldre tallskog som antingen kan avverkas för finansiering alt med fördel kan sparas under längre tid innan avverkning.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Prisidé 5 500 000 kr. Skriftligt anbud senast 2019-10-01​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stugor

Toftmyra
Charmig timmerstuga som lämpar sig väl för övernattning vid jakt och fiske. Stugan är uppförd i timmer på plintgrund och med plåttak och kopplade tvåglasfönster. Inredd med storstuga med braskamin (Götul) och sovplatser, samt liten kökspentry, tvättrum samt hall. Solceller.

Till stugan hör enklare "gäststuga" i form av barackmodell samt timmerlada som nyttjas som förrådsutrymme. Även utedass.

Åsnäset

På skiftet vid Åsnäset finns två olika byggnader. En äldre stuga i sämre skick. Uppförd i trä med plåttak. Stugan är belägen på fastighetsgränsen och ägarförhållandena är oklara. Utöver denna stuga finns även en timrad lada plåttak. Nyttjas idag som förrådsutrymme.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Juli 2019 av MB Forest, Manne Bäckman tel 070-530 77 65. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 196,7 ha med ett virkesförråd om 21 834 m3sk varav 16 950 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lillhärdals södra Viltvårdsområde om ca 24 500 ha, vilket i sin tur är indelat i fem jaktlag. Småviltjakten inkl björnjakt jagas på hela Viltvårdsområdet. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Jakten är idag utarrenderad, men köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett forn/kulturminne registrerat på Åsnäset. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, fornminnen eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter