Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet i Ludvika om ca 34 ha med god bonitet

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 16 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,4 ha
Impediment
1,0 ha
Skogsmark
33,0 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
7 648 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA SUNNANSJÖ 39:4

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet bestående av tre skiften om totalt ca 34 ha, varav ca 33 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 7 650 m³sk varav ca 6 700 m³sk är avverkningsbart. Medelbonitet om ca 6.1 m³sk per ha och år. Detta innebär goda förutsättningar att producera virke av både hög kvalitét och goda volymer.

Utgångspris: 3 000 000 SEK
Anbud senast: 2019-01-16 kl 14:00

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog i september 2019. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 33 ha med ett virkesförråd om totalt ca 7648 m³sk, varav ca 6 683 m³sk är avverkningsbart. Övervägande äldre skog. Beräknad medelbonitet ca 6,1 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 3.6 ha och plantering om 0.9 ha (Avd. 6 om ca. 2.7 hektar är i behov av markberedning. Avd. 17 om ca. 0.9 hektar behöver markberedas och planteras.)

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ledningsrätt för starkström samt har förmån och belastas av officialservitut för "skogskörslor". Skogskörslor på Mässan och skogsskiftena vid Låsberget. Till förmån för fastigheterna Ludvika Sunnansjö 36:21 och Saxhyttan 46:25.

Naturvärden och fornlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastighetens två större skiften ligger inom Sunnansjö-Norhyttans VVO, ca 4 000 ha, ordförande Roger Ericsson.
Det norra, mindre skiftet, är oregistrerat.

Fiske

Fiskevårdsförening Grangärde FVOF.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Vägar

Fastigheten har outredda andelar i gemensamhetsanläggningen Rävvåla GA:4.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns inga inskrivningar eller inteckningar på fastigheten.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter