Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
156,3 ha
Skogsmark
127,6 ha
Impediment
27,2 ha
Inägomark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
22 299 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Strömsund Karbäcken 1:61

Adress

Karbäcken 740 83359 Hoting

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i byn Karbäcken, ca 35 km nordväst om Hoting, ca 85 km norr om Strömsund.
Areal om 156 ha varav 127 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 22 200 m³sk varav 15 200 m³sk är S1 och S2 skog.
En virkesrik fastighet med stora områden äldre skog nära väg. Skog i gallringsålder med för området god tillväxt.

Jakt i vvo med en areal om 6 300 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Barack

På det södra skiftet, direkt norr om vägen, vid bäcken står en äldre barack på medar om ca 4 x 6 m. I den finns en vedspis.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Kalle Lennartsson, den är sedan uppräknad en tillväxtsäsong av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 127,6 ha med ett virkesförråd om 22 299 m³sk varav 15 292 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,8 ha
Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Taxeringsvärden

Fastigheten är nyligen delad och därav taxeringsvärdet bara en uppskattning.

Jakt

Fastigheten Strömsund Karbäcken 1:61 ingår i Brattbäcken-Karbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha. Älgjakt jagas inom 2 800 ha, medan
småvilt jagas inom hela vvo:t.
Det är ca 20-25 personer i jaktlaget. Tilldelningen under 2018 var 4 vuxna och 4 kalvar.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2020 om ingenting annat överenskommes.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerade på fastigheten, den sk GammKarbäcken, en skogsbäck/ravin på det sydvästra skiftet, se skogsbruksplanen avd 51 (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning/stenugn registrerad på fastigheten (Källa:SeSverige). Flera kulturhistoriska objekt finns på fastigheten (brofäste, ristning och fäbod). Objekten är utmärkta på skogskartan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Strömsunds län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Muntlig upplåtelse

Efter skoterleden står en koja som ägs av skoterklubben, kallas Korpkojan.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 52 800 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter