Skogsfastighet

Virkesrik skogsgård i Ytterhogdal

Säljs via anbudsförfarande

4 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 28 okt

Visning

  • Vänligen kontakta LRF Konsult i Sveg, 0680-71 41 45, för visning. Besiktning av skog och skogsmark sker på egen hand.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
127,5 ha
Skogsmark
109,4 ha
Myr/kärr/mosse
13,6 ha
Inägomark
0,7 ha
Småhusmark lantbruk
2,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
17 049 m3sk
Boyta
112 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN VÄSTANSJÖ 11:1, 2:6

Adress

Västansjö 525 84090 Ytterhogdal

Om fastigheten

Virkesrik skogsgård med stor andel äldre skog, belägen i Västansjö , Ytterhogdal. Brukningscentrum med dess bostadshus och ekonomibyggnader är vackert belägna med utsikt över sjön. Boende om 5 rok och tillhörande ekonomibyggnader. Skog och skogsmark är fördelad på två större skiften och två mindre, vilket innebär att fastighet ingår i både ett viltvårdsområde om
2 400 ha samt ett jaktlag som idag förfogar över ca 3000 ha, samt ingår även en trevlig stuga som med fördel nyttjas vid jakt och andra aktiviteter i området.

Fastigheten utgörs av totalt 127,5 ha, varav 109,4 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 17 000 m³sk, varav 15 300 är S1 och S2-skog. Åldersklassfördelning visar på skog i alla åldersklasser, men övervägande är andel skog äldre än 110 år. Bra tillgänglighet till de större skiftena via utbyggt vägnät och god årlig tillväxt om 440 m3sk. Trevligt med egen jaktstuga för övernattning vid jakt, fiske och övrig rekreation.

Fastigheten erbjuder olika inriktningar beroende på det egna intresset.
-Produktion, med dess stora andel äldre skog
-Jaktmöjligheter på stor areal, då fastigheten ingår i viltvårdsområde samt i jaktlag och egen jaktstuga
-Boende med fint läge med utsikt över vatten.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Prisidé 4 300 000 kr. Skriftligt anbud senast 2019-10-28

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Charmigt bostadshus i 1 1/2 plan, mycket fint belägen med utsikt över den egna inägomarken och den angränsande sjön. Byggnaden är uppförd i trä på grund av huggen natursten och har tegeltak. Fönster av både kopplade tvåglas samt dubbla enkelglas. Huset är inrett med 5 rok. Uppvärmning från elpanna till vattenburet system. Huset håller invändigt lite varierad standard men övervägande 70-tal. Boarea 112 m² och biarea 0 m². Area uppgifter enligt taxeringsinformationen.

Allmän beskrivning:
Mycket fint belägen gård i byn Västansjö i Ytterhogdal, ca 46 km öster om Sveg. Gården som ger ett trevligt intryck med snickarglädje och fina detaljer, har mycket fin utsikt över den egna inägomarken samt "djupviken" som är en del av Kyrksjön, vilken fastigheten även angränsar till. Tillhörande enklare ekonomibyggnader i form av äldre fjös som idag nyttjas som förrådsutrymme, samt enklare bilgarage. Till detta finns även stuga ute på skogen lämplig för övernattning vid jakt, bärplockning alt om man bara vill komma ifrån den allmänna stressen.

Kök på entréplan är utrustat med elspis, kyl och diskbänk i plåt. Genomgående äldre standard.

Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och dusch. Äldre standard.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök , sovrum, vardagsrum och badrum.
Övervåning: Hall, allrum, sovrum och fd kök och två klädkammare med snedtak.

Uppvärmning:
Vattenburet system från elpanna.

Vatten: Kommunalt
Avlopp: Eget

Driftskostnader totalt ca 40 000 kr.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fjös

Äldre enklare ekonomibyggnad i form av sk fjös (fd ladugård). Byggnaden har ursprungligen inretts med djurdel, stall, vagnslider och förråd. Höloge på hela övreplan. Idag nyttjas hela byggnaden som förrådsutrymme. Byggnaden är uppförd i delvis timmer på natursten och med tak av plåt. Byggnaden har en taxerad yta om 126 kvm , enligt fastighetstaxeringen.

Garage

Enklare garagebyggnad uppförd i trä med plåttak. Jordgolv och fönster av enkelglas.

Stuga

Stuga belägen på skiftet som ligger norr om krokströmmen. Stugan är uppförd i trä med plåttak på plintgrund. Fönster av typ kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning från vedspis i kök samt öppenspis i storstugan. Stugan är inredd med storstuga med sovplatser, samt köksdel med diskbänk.

Tillhörande förrådsbyggnad uppförd i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Mellanskog . Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 127,5 ha med ett virkesförråd om 17 049 m3sk varav 15 300 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Gällande fastigheten Västansjö 2:6, skifte 1 ingår idag i Åsvallens Viltvårdsområde. Jaktlaget förfogar över en areal om 2 406 ha och jaktledare är Hans Åslund, 070-2772072.

Gällande fastigheten Västansjö 11:1 skifte 3, ingår det i Valåsens jaktlag som förfogar över ca 3 000 ha. Jaktledare är Göran Skalberg, 070-2436335. Småviltsjakten bedrivs på hela området. Tilldelning 2018 var 5+4 st älgar. Idag jagar 10 pers i jaktlaget.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar all till försäljningsobjektet hörande jakträtt from 2020-07-01, om ej något annat avtalas på kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag en nyckelbiotop registrerad. Den omfattar ca 1,3 ha och är belägen i anslutning till "Slipbäcken" inom avdelning nr 36. Det finns även forn och kulturlämningar registrerade på fastigheten. Dessa är belägna på skiftet vid stugan. Det är en sk blästbrukslämning. samt ett område runt Åsvallen. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 307 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter