Skogsfastighet

Virkesrika fastigheter 20 minuter utanför Värnamo

Prisidé

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 31 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,0 ha
Skogsmark
45,6 ha
Inägomark
4,8 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
9 237 m3sk
Boyta
199 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO BRÅTEN 1:4 och 1:3

Adress

Övre Bråten 1 och Nedre Bråten 1 33174 Bor

Om fastigheten

Skogsfastigheterna Värnamo Bråten 1:3 och 1:4 ligger gräns i gräns med varandra och vackert belägna utmed Lillån som förbinder Hultasjön med Kätteln. Sammanlagt är de båda fastigheterna cirka 52 ha fördelat till 45,6 ha produktiv skogsmark, 4,8 ha inäga och 1 övrigt mark. Totalt uppgår virkesförrådet på fastigheterna till cirka 9240 m³sk. Fastigheterna ligger belägna cirka 20 minuters bilväg utanför Värnamo. På fastigheterna finns fina miljöer med lövskogar med hassel och ädellövsinslag såsom ek och bokskog. Här finns gott om vilt, såsom älg, rådjur och vildsvin. Jakträtten på fastigheten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Småhus Bråten 1:3

Mangårdsbyggnaden på Bråten 1:3 är en rejäl träbyggnad uppförd omkring år 1860. Byggnaden ligger med ett fantastiskt läge intill Lillån som binder samman Hultasjön och Kätteln. Med vackra stenmurar och ädellövskogar med stora inslag av hassel är detta en oas i det annars grandominerade landskapet. Huset har en rejäl stomme och bjälklag av timmer på torpargrund. Taket är av betongpannor och fönstren är av typen tvåglas. Uppvärmningen sker via två öppna spisar och vedeldad köksspis (ej provtryckta) samt med el-element vid behov. Vattnet tas från en enskild, djupborrad brunn. Enskilt avlopp till en trekammarbrunn.
Entrévåning inrymmer entré, kök, vardagsrum/sal, och två stycken sovrum, samt hall med trappa till andra våningen och grovingång. Andra våningen innehåller hall, två stora sovrum och snedgarderober/kattvindar samt kaklat badrum med dusch. Huset har många vackra detaljer bevarade såsom timmerväggar, breda golvtiljor och vackra spegeldörrar.

Ekonomibyggnader Bråten 1:3

På fastigheten Bråten 1:3 finns förutom bostadshuset även magasinsbyggnad i timmerstomme, förrådsbyggnad och jordkällare. Renoveringsbehov föreligger.

Småhus Bråten 1:4

Bostadshus i träkonstruktion med stomme och bjälklag av timmer på torpargrund och tak av betongpannor. Byggnaden är i stort behov av renovering. Vattnet tas från en enskild, djupborrad brunn. Enskilt avlopp till en trekammarbrunn.

Ekonomibyggnader Bråten 1:4

På fastigheten Bråten 1:4 finns förutom bostadshuset även ladugård i träkonstruktion och två mindre förrådsbyggnader. Alla byggnader är i behov av renovering.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanerna är uppdelade för vardera fastighet och upprättade av Lars-Göran Pettersson Södra skog i november 2018.

Enligt skogsbruksplanen för Värnamo Bråten 1:3 är arealen produktiv skogsmark 27,6 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 6 282 m³sk. Detta ger ett medeltal om 228 m³sk per ha. Medelboniteten är bedömd till 8,6 m³sk per ha och år. Trädslagsblandningen är gran 61% , tall 1% , löv 30% och ädellöv 6%. Avverkningsförslaget under planperioden är 2 499 m³sk och utgörs av 524 m³sk gallring och resterande del slutavverkning.

Enligt skogsbruksplanen för Värnamo Bråten 1:4 är arealen produktiv skogsmark 18 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 2 955 m³sk. Detta ger ett medeltal om 164 m³sk per ha. Medelboniteten är bedömd till 8,3 m³sk per ha och år. Trädslagsblandningen är gran 66% , tall 7% , löv 24% och ädellöv 2%. Avverkningsförslaget under planperioden är 1067 m³sk och utgörs av 480 m³sk gallring och resterande del slutavverkning.

För mer info om skogen se bifogade skogsbruksplaner eller kontakta ansvarig mäklare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Inägomark

Inägomarken är fri för köparen från och med tillträdesdagen. Inga stödrätter följer med fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljningen avser båda fastigheterna Värnamo Bråten 1:3 och Bråten 1:4. Möjlighet finns att lägga bud enbart på en av fastigheterna. (Om budet endast avser en av fastigheterna är det viktigt att det framgår tydligt vilken fastighet budet avser.)

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheterna och dess byggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter