Ombud i tvister vid vårdnad och umgänge

På LRF Konsult i Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Sunne arbetar två jurister med erfarenhet av vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor. Har du frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge så tveka inte att höra av dig till oss.

Hur kan vi hjälpa dig?

Att anlita ett juridiskt ombud anses av många som dyrt. Vi hjälper dig att utreda om du har möjlighet till rättskydd via din hemförsäkring eller om du kan vara berättigad till rättshjälp. Skulle så vara fallet bistår vi dig givetvis med en ansökan om detta. Vid ett första möte så sätter vi oss ner och ser över din situation och hur vi kan hjälpa dig att lösa de problem du står inför.

Johan LindgrenJohan Lindgren är jurist i Karlstad som arbetar med fastighetsrätt, processer i domstol, samt familjerätt

Johan Lindgren är en av våra jurister som jobbar med vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor i Karlstad, kontakta om du har behov av hjälp inom dessa frågor. Johan har genomfört notariemeritering vid Värmlands tingsrätt och därefter arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet. Johan är anställd hos LRF Konsult i Karlstad sedan september 2018 och arbetar främst med fastighetsrätt, processer i domstol, samt familjerätt i vidare mening innebärande att han, förutom ekonomisk familjerätt även, åtar sig ärenden beträffande vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer om vad som gäller kring vårdnad, boende och umgängesfrågor


Vårdnad

Huvudprincipen i svensk rätt är att båda barnets föräldrar även är dess vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare innebär kort att man är den som tar beslut rörande sitt barn, det kan handla om att ansöka om pass, välja skola, frågor om hälso- och sjukvård m.m.

För det fall vårdnadshavarna inte kan samarbeta i de frågor som rör barnet kan det komma att uppstå en tvist kring vårdnaden om barnet. Detsamma gäller om en av vårdnadshavarna skulle anses vara olämplig i sin roll, detta kan t.ex. vara fallet om den ena vårdnadshavaren utsatt den andra vårdnadshavaren eller barnet för brott eller agerat på ett hotfullt eller i övrigt olämpligt sätt genom att t.ex. vara inne i ett aktivt missbruk.

Skulle fallet vara så att den ena vårdnadshavaren kan anses vara olämplig och inte kan leva upp till det ansvar som det innebär att vara vårdnadshavare för ett barn finns möjligheten att hos tingsrätten ansöka om ensam vårdnad.

Boende

Vidare kan situationen uppstå att vårdnadshavarna förvisso är överens om att vårdnaden om barnet ska vara gemensam men är oense om var barnet ska bo. Detta är inte ovanligt i fall där vårdnadshavarna separerat och bor på olika håll. Var barnet bor kan komma att inverka på frågor om skola, fritidsintressen, osv. Är vårdnadshavarna inte överens om var barnet ska bo kan föräldrarna sluta avtal om detta och få det godkänt av socialnämnden eller så kan beslutet fattas av domstol.

Umgänge

Enligt svensk lag har barnet, i huvudsak, rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Vilken omfattning och hur umgänget ska utövas beror på ett flertal faktorer, t.ex. barnets ålder och mognad, hur umgänget sett ut tidigare, avståndet mellan boendeföräldern och umgängesföräldern. Ibland kan det även krävas att umgänget utövas med bistånd av så kallat umgängesstöd.

Föräldrar har möjlighet att själva komma överens om umgänget men tingsrätten kan besluta om det i de fall någon överenskommelse inte kan nås.

Även efter att överenskommelse om umgänge ingåtts eller dom har meddelats kan frågan komma att bli aktuell. Den förälder som har ensam vårdnad eller är boendeförälder kan på olika sätt motverka att ett umgänge kommer till stånd. Om detta utförs systematiskt och utan saklig grund kan den förälder som motverkar umgänget förlora vårdnaden eller rätten att ha barnet boende hos sig. Det finns även möjlighet att ansöka om så kallad verkställighet, innebärande att domstolen, vid vite, förelägger den trilskande föräldern att leva upp till överenskommelsen eller domen.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Johan Lindgren, Jurist Jurist Tfn: 054-177 408 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.