Investeringsstöd, Startstöd och kompetens i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Sveriges landsbygdprogram godkändes av Bryssel den 26 maj 2015. Den regionala handlingsplanen för Skåne finns på Länsstyrelsens hemsida. Nedan beskrivs kortfattat systemet på nationell nivå.

Stöd finns för:

 • Investeringar
 • Startstöd
 • Samarbete och innovationer
 • Kompetensutveckling och rådgivning

Ansökan
Görs via internet och är idag öppet för investering för utökade djurplatser men i september öppnar systemet för en mängd olika investeringar. I ansökan ska många uppgifter fyllas i om investeringar, arbetade timmar, investeringskalkyl m.m.

Behöver du hjälp?
Kontakta Emma Andersson i Tomelilla, 0417-186 67

Några exempel på vad man kan få stöd för

Startstödet:
För dig som är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks, trädgårds eller rennäringsföretag. Krav för stödet:

 • Du måste ha utbildning
 • Företagets verksamhet inom jordbruk, trädgård eller rennäring ska enligt affärsplanen uppgå till maximalt 17 200 timmar när du ansöker om stöd
 • Du ska ha börjat genomföra de aktiviteter som du har angett i din affärsplan senast nio månader efter att du har fått ditt beslut om stöd.
 • När du genomfört aktiviteterna i din affärsplan ska omfattningen av verksamheten inom jordbruk, trädgård eller rennäring uppgå till en arbetstid på minst 860 timmar per år.
 • Senast 18 månader efter att du etablerat företaget ska en tredjedel av inkomsterna komma från verksamheten du söker stöd för.

Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring:

 • Ny-, till eller ombyggnader för djur
 • Växthus med utrustning
 • Tunnlar samt träd och buskar för odling av frukt och bär
 • Anläggningar för dränering och strukturkalkning
 • Anläggningar för torkning och lagring av skörd

Investeringar inom förädling av livsmedel:

 • Ny-, till eller ombyggnader
 • Inköp av byggnader och andra anläggningar
 • Inköp av nya maskiner och ny utrustning
 • Investeringar i inköp eller utveckling av programvara, patenetansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken

Inom nya jobb på landbygden:
• Turism
• Omsorg
• Tillverkning
• Hantverk
• Restaurang

Ovanstående är endast några exempel inom varje grupp. Man kan dessutom få stöd inom grupperna: Förnybar energi, småskalig infrastruktur, kommersiell service, fritids- och idrottsanläggningar, rekreation och turism, natur och kulturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bredband, miljöinvesteringar

Stödbelopp, några exempel

 • Startstöd 250 000 kr
 • Investeringar. För många investeringar gäller högst 40% av utgifterna ofta upp till ett takbelopp. För jordbruk, trädgård och rennäring är föreslaget takbelopp i Skåne (maj 2015), 1 200 000 kr
 • Bredband i Skåne 60% av utgifterna


Beslutsomgångar och urvalskriterier
Beslutsförfarandet är helt nytt där poäng sätts på ansökningar utifrån nationella och regionala urvalskriterier. Sedan jämförs ansökningar med varandra i beslutsomgångar. Höga poäng ger stöd låga poäng ger avslag på ansökan.

Har du frågor och funderingar?
Välkommen att kontakta Edvard Olsson 0416-287 77

Kontakta oss