Arrende och besittningsskydd - förslag om nya regler 2016

Riksdagen ska ta beslut och förslaget är att nya regler ska träda i kraft 1/7 2016. Med nuvarande regler har en arrendator besittningsskydd när ett sidoarrende skrivs på längre tid än ett år.

Som de flesta lantbrukare nog sett i media tillsattes en statlig utredning med direktiv att utreda bla formerna för arrendatorers rätt till besittningsskydd vid ettårskontrakt. Utredningen har varit på en remissomgång.

Vad innebär då det nya förslaget?
Utredningen föreslår att alla sidoarrenden har rätt till förlängning. Men det sk obillighetskravet tas bort, vilket tex innebär att det räcker att jordägaren gör sannolikt att han ska bruka jorden själv för att arrenderätten ska upphöra. Det är viktigt att observera att obillighetskravet tas bara bort för sidoarrenden på högst fem år. Är avtalet längre än så, eller ingår bostad för arrendatorn så finns obillighetsprövningen kvar.

Självfallet skulle jordägaren kunna missbruka uppsägningsmöjligheten och ange att han  ska bruka jorden själv, men sedan arrendera ut till annan arrendator. För att undvika missbruk har det i utredningen föreslagits sanktioner, om jordägaren inte följer det som anges som skäl för uppsägning.

Förslaget innebär också att arrenderätten upphör om jordägaren avser att tex  sälja fastigheten på marknadsmässiga villkor. Om fastigheten sedan inte säljs inom 2 år från den dag som arrendatorn var uppsagd till, återvinner arrendatorn arrenderätten på oförändrade villkor. Om arrendatorn hunnit att avflytta och försäljning inte sker inom 2 år har arrendatorn rätt till skadestånd som uppgår till tre årsarrenden.

Vad är besittningsskydd?
Besittningsskyddet innebär att arrendatorn alltid har rätt att få rätten till förlängning av avtalet prövad, om jordägaren säger upp arrendet när perioden går ut.

Är det däremot ett ettårigt avtal har arrendatorn ingen rätt till förlängning om jordägaren säger upp arrendet. Ettåriga avtal upphör inte med automatik bara för att arrendeperioden går ut. Om allt fungerar väl behöver ingen av parterna säga upp avtalet och då förlängs det med ett år i taget. Ett ettårigt arrende som förlängs kommer fortfarande att vara ett arrende utan besittningsskydd.

För avtal med besittningsskydd är huvudregeln att arrendatorn har rätt att få arrendet förlängt, men det finns fall när besittningsskyddet bryts. Då måste arrendatorn avträda från marken när perioden tar slut.