Dom avkunnad i Slussenmålet

Miljööverdomstolen har nu gett sin dom i det sk Slussenmålet som avser en ändring av Mälarens reglering. LRF Konsult företräder 200 lantbrukare vars marker påverkas av ändrade vattenförhållanden.

Det var med stor besvikelse som domen mottogs idag. Markägarnas yrkande om återförvisning lämnades utan avseende och domen innehöll inga argument till stöd för domslutet. Så här kommenterar Christine Andersson, jurist på LRF Konsult;
 
- Vi hade yrkat på återförvisning på grund av att Stadens miljökonsekvensbeskrivning inte uppfyller de krav på redovisning som Miljöbalken föreskriver. Vi hade också yrkat att Natura 2000 reglering inte kan ges företräde framför grundlagen och Europakonvention som ger enskildas rättigheter ett starkt skydd. Sammantaget kan man säga att det är svårt för enskilda att förstå och acceptera en dom om den inte innehåller en tydlig förklaring eller motivering.

Vad gäller frågan?
Domen innebär en ändrad reglering av Mälaren. Ändringen innefattar en planerad senarelagd och mer omfattande vårflod som regleras via Slussen. En sådan vårflod kommer bl.a. att medföra att betesdjur inte kan släppas på samma marker som tidigare och att odlingsmöjligheterna försvinner på de områden som drabbas.

För vidare information kontakta
Christine Andersson, Jurist LRF Konsult, christine.andersson@lrfkonsult.se, 040-10 52 23
Maria Nilsson, lantmätare LRF Konsult maria.nilsson@lrfkonsult.se, 040-10 52 27
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33